Όραμα και Δράση: Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την ακύρωση απόφασης ΔΣ που αφορά τον Αναπτυξιακό Οργανισμό

Share This Post

Όραμα και Δράση: Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την ακύρωση απόφασης ΔΣ που αφορά τον Αναπτυξιακό Οργανισμό

Θέμα: Νομιμότητα και εγκυρότητα της υπ’ αριθμ. 296/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ7Ο6ΩΛΕ-ΣΧΘ)
απόφασης του Δ.Σ. Κω «Έγκριση προσχεδίου Καταστατικού της Α.Ε. Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία: «ΚΩ.ΑΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με έδρα τον Δήμο Κω &
Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση».
Προσφεύγουμε ενώπιων σας και ζητάμε την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 296/30.12.2020
(ΑΔΑ: Ψ7Ο6ΩΛΕ-ΣΧΘ) απόφασης του Δ.Σ. Κω για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και
σαφείς λόγους:
1. Με την υπ. αρ. 31328/30.11.2020 πρόσκληση το εν λόγω θέμα εισήχθη στο δημοτικό
συμβούλιο Κω – θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης. (επισυνάπτουμε την πρόσκληση).
2. Το θέμα συζητήθηκε – σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση στις 2 Δεκεμβρίου. Το
δημοτικό συμβούλιο καταψήφισε με 17 αρνητικές ψήφους έναντι 16 θετικών.
(επισυνάπτουμε το βίντεο της συνεδρίασης)
3. Με την υπ. αρ. 33791/24.12.2020 πρόσκληση το ίδιο θέμα επανέρχεται ως μοναδικό
της ημερήσιας διάταξης (επισυνάπτουμε την πρόσκληση) σύμφωνα με την
υπ.αρ.33793/24.12.2020 επιστολή δημάρχου και λόγω νεότερων στοιχείων.
Η εκ νέου εισαγωγή, όπως και η ψήφιση του θέματος λόγω νεότερων στοιχείων
προϋποθέτει την σαφή αναφορά στην προηγούμενη λήψη απόφασης η οποία δεν
γράφτηκε και ουδέποτε αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Άρα θεωρείται ως μη γενόμενη.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τροποποιηθεί ένα καταστατικό ή ένα σχέδιο
καταστατικού εάν αυτό δεν έχει ψηφιστεί πριν την τροποποίησή του. (σας
επισυνάπτουμε το τροποποιημένο καταστατικό που μας εστάλη με τίτλο:
«τροποποιημένο προσχέδιο καταστατικού»).
Η δε επιστολή δημάρχου δεν αναφέρεται σε απόφαση δημοτικού συμβουλίου πράγμα
που δεν στοιχειοθετεί την επανεισαγωγή του!
Είναι σαφές ότι: «Εφόσον ζητείται να συζητηθεί εκ νέου θέμα για το οποίο λήφθηκε
απόφαση, υποβάλλεται άπαξ γραπτό αίτημα προς τον πρόεδρο του συμβουλίου, στο
οποίο αναφέρεται το θέμα που ζητείται να συζητηθεί εκ νέου, συνοδευόμενο από
νεότερα στοιχεία, άλλως δεν γίνεται δεκτό από τον πρόεδρο. (παρ.2 άρθρο 67 Ν.3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με
την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20)».
Κως, 07 Φεβρουαρίου 2021
Προς:
Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου
κ. Πολύκαρπο Πολυχρονάκη
4. Σύμφωνα με την εισήγηση του τροποποιημένου καταστατικού αλλά και όπως σαφώς
προκύπτει από το βίντεο της δημοτικής τηλεόρασης στο άρθρο 12 παράγραφος 3 «Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύονται ως εξής: ο Δήμος Νισύρου δύο (2) μέλη,
ο Δήμος Αστυπάλαιας δύο (2) μέλη και ο Δήμος Κω επτά (7) μέλη εκ των οποίων το
ένα μέλος ανήκει στις παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου».
5. Στην εισήγηση του δημάρχου αναφέρεται με σαφήνεια ότι το μέλος του δ/σ που
προέρχεται από τη μειοψηφία θα είναι αιρετό. (επισυνάπτουμε την εισήγηση
δημάρχου).
6. Στη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2020 αποχωρίσαμε θεωρώντας τη διαδικασία
ευτελή και αποσαφηνίσαμε ότι η παράταξή μας δεν θα συμμετέχει στο δ/σ της υπό
σύστασης Α.Ε. (επισυνάπτεται η τοποθέτηση της επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης Ιωάννας Ρούφα)
7. Καμία από τις άλλες δύο παρατάξεις που παρέμειναν στη συνεδρίαση και
καταψήφισαν δεν ρωτήθηκαν επί του ορισμού.
8. Με την υπ. αρ. 559/12.01.2021 επιστολή δημάρχου καλούνται οι επικεφαλής των
παρατάξεων της μειοψηφίας να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους σύμφωνα με την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την προσωπική του δέσμευση στο δημοτικό
συμβούλιο! (επισυνάπτουμε την επιστολή)
9. Στην απόφαση 296 που αναρτήθηκε στις 27/01/2021 φέρεται να έχει
ξανατροποποιηθεί ερήμην του δημοτικού συμβουλίου και ψευδώς το άρθρο 12 που
επικαλείται την εκπροσώπηση της μειοψηφίας. Σύμφωνα με αυτήν ο Αντιδήμαρχος
Κω κύριος Παναγιώτης Αβρίθης πρότεινε την απαλοιφή του μέλους της
μειοψηφίας. (Σας επισυνάπτουμε το απόσπασμα από την παρέμβαση του κυρίου
Αβρίθη και την τελική ψηφοφορία σύμφωνα με όσα εντέλει πρότεινε.)
10.Σύμφωνα με την 296 στο άρθρο 12 παράγραφος 5: Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για
θητεία τεσσάρων (4) ετών που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη
λήψη της σχετικής απόφασης. Ενώ, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 296, εισήχθη το
άρθρο 43 ως εξής: «ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας ορίζεται ως κάτωθι: …».
Τα παραπάνω συνιστούν προτάσεις του κυρίου Αβρίθη που ψήφισε το δημοτικό
συμβούλιο και που δεν «στέκουν» καθώς δεν αποσαφηνίζεται τελικώς ποιος ορίζει το
διοικητικό συμβούλιο.
Μάλιστα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν
δηλώνει ρητά ότι την επόμενη μέρα θα δοθούν τα ονόματα των μελών του
συμβουλίου για να αποτελέσουν μέρος της απόφασης!!!
Επίσης παραπέμπουμε στον Νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των
Ανωνύμων Εταιριών και ειδικότερα του άρθρου 78 παράγραφοι 1 και 2 αναφέρεται
ρητά ή η εκλογή από τη γενική συνέλευση ή ο ορισμός του δ/σ από το καταστατικό.
Το θέμα αποσαφηνίζει ο νόμος 4674/2020 στο άρθρο 2 παράγραφος 4.
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι:
1. Επιβάλλεται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 296/30.12.2020 απόφασης του Δ.Σ. Κω
καθώς πρέπει αρχικά να γραφτεί και να αναρτηθεί η απόφαση που έλαβε το
δημοτικό συμβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου και κατόπιν-βάση αυτής να εισαχθεί το
θέμα εκ νέου. Μόνο τότε θα στοιχειοθετηθεί η εκ νέου εισαγωγή του θέματος.
2. Είναι δε προφανές ότι ακόμα και να είχαν τηρηθεί όλα όσα οι διατάξεις
προβλέπουν για την επανεισαγωγή του θέματος σε καμία περίπτωση η απόφαση
296 δεν είναι νόμιμη αφού συνειδητά παραποιήθηκε το περιεχόμενό της. Άλλα
ειπώθηκαν και ψηφίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κω και άλλα γράφτηκαν στην
απόφαση όπως σαφώς προκύπτει από τα στοιχεία που σας παραθέτουμε.
Με τιμή,
για τη Δημοτική Παράταξη «ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ»
η Επικεφαλής
Ιωάννα Ρούφα
Συνημμένα:
1. Η υπ’ αριθμ. 296/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ7Ο6ΩΛΕ-ΣΧΘ) απόφαση του Δ.Σ. Κω
2. Η υπ’ αριθμ. 31328/30.11.2020 πρόσκληση του Δ.Σ. Κω
3. Βίντεο της από 2 Δεκεμβρίου συνεδρίασης του Δ.Σ. Κω (5ο θέμα: από 4h:07m:38s
έως 6:53:00 https://www.youtube.com/watch?v=y7uoJWUqWHE )
4. Η υπ’ αριθμ. 33791/24.12.2020 πρόσκληση του Δ.Σ. Κω
5. Τροποποιημένο προσχέδιο καταστατικού
6. Εισήγηση Δημάρχου στη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2020
7. Τοποθέτηση Επικεφαλής «ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ» στη συνεδρίαση της 30ης
Δεκεμβρίου 2020
8. Η υπ’ αριθμ. 559/12.01.2021 επιστολή Δημάρχου Κω για τον ορισμό μέλους της
μειοψηφίας.
9. Βίντεο από τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2020 με την πρόταση του
Αντιδημάρχου Κω Παναγιώτη Αβρίθη στο 7h:39m:00s και ακολουθεί ψηφοφορία.
https://www.youtube.com/watch?v=XFNbEbRiG50&t=2s

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Παράπονα ακροατών για τον στολισμό στην Κω – « Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» (ηχητικό)

Παράπονα ακροατών για τον στολισμό στην Κω – « Τα Χριστούγεννα του Σκρουτζ» (ηχητικό) Τηλεφωνική παρέμβαση έκανε στην πρωινή εκπομπή του Ράδιο Πρώτο την Πέμπτη

©2020 radioproto.gr is made with by