Όμιλος για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση: Δημοσίευση του κεφαλαίου Γ’ της ολοκληρωμένης πρότασης διαλόγου για έναν ισχυρό Δήμο και μια ισχυρή κοινωνία

Όμιλος για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση: Δημοσίευση του κεφαλαίου Γ’ της ολοκληρωμένης πρότασης διαλόγου για έναν ισχυρό Δήμο και μια ισχυρή κοινωνία

Αγαπητοί φίλοι, πιστοί στην τακτική μας επικοινωνία, σας ενημερώνουμε ότι το προσωρινό Δ.Σ. του Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση στην τελευταία συνεδρίαση του στις 10 Αυγούστου αποφάσισε να δώσει στην δημοσιότητα το κεφάλαιο Γ της ολοκληρωμένης πρότασης διαλόγου για έναν ισχυρό Δήμο και μια ισχυρή κοινωνία, και να συνεχίσει την τεκμηρίωση των τελικών θέσεων ενόψει της σύγκλησης της συνέλευσης των ιδρυτικών μελών που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και την παρουσίαση τους στους ενδιαφερόμενους συμπατριώτες μας που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Οφείλουμε να διευκρινίσουμε προς εκείνους τους συμπατριώτες μας που με ενδιαφέρον μας ερωτούν, ότι οι προτάσεις μας θα έχουν δύο σκέλη. 

Το πρώτο σκέλος θα αφορά τον ακριβή προσδιορισμό του τελικού στόχου που είναι μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη και συμμέτοχη στην επίλυση των δημοσίων υποθέσεων της και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας της με έναν Δήμο ισχυρό για την επίτευξη τους. Αυτό θεωρείται για μας όραμα, όταν δυστυχώς στην Ευρώπη εδώ και δεκάδες και εκατοντάδες χρόνια είναι πράξη.

Το δεύτερο σκέλος θα είναι οι προτάσεις του πρώτου βήματος στο οποίο  πρέπει  άμεσα να προχωρήσουμε ώστε να μας οδηγήσει στο δεύτερο και σε όλα τα άλλα μέχρι να φτάσουμε στον τελικό στόχο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

Διοικητική Οργάνωση του Δήμου

Σημερινή κατάσταση

Την διοίκηση του Δήμου την ασκεί η εκτελεστική εξουσία που σύμφωνα με τον νόμο επωμίζεται ο Δήμαρχος.

* Ο Δήμαρχος είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

* Ο Δήμαρχος επιλέγει τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου που είναι μετακλητός υπάλληλος και έχει την ευθύνη συντονισμού της λειτουργίας του Δήμου.

* Ο Δήμαρχος διορίζει 5 αντιδημάρχους στους οποίους αναθέτει καθήκοντα και ευθύνες προϊσταμένου υπηρεσιών της αρμοδιότητας του. 

* Στα νευραλγικά Νομικά Πρόσωπα του Δήμου λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο που εκ των πραγμάτων προτείνει  ο Δήμαρχος, αφού πρώτα έχει επιλέξει πέντε αντιδημάρχους από τους 17 συμβούλους. Οι πρόεδροι είναι : α) Πολιτισμός Αθλητισμός β) Πρόνοια και ΚΕΑΣ γ) ΔΕΥΑΚ δ) Λιμενικό Ταμείο ε) Μαρίνα) στ) ΑΝΕΜ ζ) Σχολικές Επιτροπές η) ΚΩΑΝ  

* Ο Δήμος σύμφωνα με τον σημερινό οργανισμό του που ισχύει από το 2011 διαθέτει 10 Διευθύνσεις υπηρεσιών. (α) Οικονομικών β) Τεχνικών γ) Πολεοδομίας δ) Διοικητικών ε) Προγραμματισμού στ)Οικονομικής ανάπτυξης ζ)  ΚΕΠ η) Πολιτισμού αθλητισμού θ) Περιβάλλοντος. 

Λειτουργεί γραφείο Δημάρχου 

Προβλέπονται αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε κάθε δημοτική Κοινότητα.  

* Στον Δήμο της Κω υπηρετούν ο παρακάτω αριθμός μονίμων υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα. ΠΕ 48. ΤΕ 20. ΔΕ 116. ΥΕ 65 Σύνολα 249

Στην ουσία αλλά και στην πράξη το νομοθετικό όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί και διοίκηση κατ’ εξουσιοδότηση του Δημάρχου αφού πέντε αντιδήμαρχοι και τουλάχιστον 8 πρόεδροι νομικών προσώπων ασκούν διοίκηση . 

Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία του νομοθετικού οργάνου δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου να ελέγξει την υλοποίηση των αποφάσεων του από την εκτελεστική εξουσία. Και η αδυναμία αξιολόγησης των υπηρεσιών αφού σε αυτές προΐστανται αιρετοί. 

Η επιθυμητή οργάνωση και διοίκηση του Δήμου

Ο Δήμος της Κω δεν είναι μια αστεία δομή διοίκησης και διαχείρισης πραγμάτων, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός ανθρώπων, της ζωής τους και του μέλλοντος τους. Ο όγκος των εργασιών του και τα αντικείμενα της αποστολής τους όπως παρουσιάζονται στις ευθύνες και στις αρμοδιότητες του είναι τεράστια.

Άρα η οργάνωση και η λειτουργία του είναι πρωτεύουσα υπόθεση για την ζωή και την προστασία της περιουσίας των κατοίκων του νησιού.

Οι σύγχρονοι κανόνες λειτουργίας των Δήμων που έχουν ως μοναδικό σκοπό την ευρεία συμμετοχή των πολιτών ώστε να μειώνεται το κόστος και να αυξάνεται η απόδοση με την χρήση των εξελίξεων στην τεχνολογία, την πληροφορική και τον έλεγχο της ποιότητας και του παραγόμενου έργου που είναι αναγκαία στοιχεία για την επιβίωση των κοινωνιών στον σκληρό ανταγωνισμό. 

Οι προτάσεις για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου σχετίζονται και εξαρτώνται και από τις τρεις παραμέτρους που επηρεάζουν τον Δήμο. Δηλαδή α) το θεσμικό πλαίσιο β) τις αρμοδιότητες που σχετίζονται και με τον όγκο των εξυπηρετουμένων που αναφέραμε στα προηγούμενα δύο κεφάλαια και γ) τα οικονομικά μέσα που έπονται στην παρουσίαση.

Όμως παρά τις τεράστιες αποκλίσεις από το επιθυμητό και αυτό που ισχύει στα κράτη της Ευρώπης και στις τρεις παραπάνω  παραμέτρους, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο οργανισμός του Δήμου όπως είναι σήμερα θα πρέπει να λειτουργήσει λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

* Με ασφυκτικά οικονομικά πλαίσια και τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές και σε έργα είναι αναγκαία η ιεράρχηση των έργων και των δράσεων ώστε να ταυτίζονται με τις πραγματικές σε προτεραιότητα επιθυμίες των πολιτών.

* Ακριβώς για τις ίδιες αιτίες είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσεων στην οργάνωση και στην διοίκηση του Δήμου που θα μειώνουν το κόστος, θα ελαχιστοποιούν τις σπατάλες  και θα αυξάνουν το αποτέλεσμα και την ποιότητα.

* Επειδή ο χρόνος ενός Δήμου δεν περιορίζεται στην τετραετία της εκάστοτε δημοτικής αρχής αλλά είναι διαχρονικός, η ανάγκη απεγκλωβισμού της διοικητικής δομής και λειτουργίας του Δήμου από τους αιρετούς είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, όπως αναγκαία και επιβεβλημένη είναι στελεχιακή σύνθεση των νευραλγικών υπηρεσιών του Δήμου που θα εγγυηθούν την συνέχεια του Δήμου.

* Στον σύγχρονο κόσμο οι νευραλγικές υπηρεσίες που στηρίζουν όλο το οικοδόμημα ενός οργανισμού είναι: α) Οι υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάπτυξης β) Οι οικονομικές υπηρεσίες στο σύνολο τους με τους εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς γ) Οι τεχνικές υπηρεσίες που μελετούν και επιβλέπουν και δ) Οι υπηρεσίες ελέγχου εφαρμογής και τήρησης των αποφάσεων του Δήμου από τους χρήστες.

* Επειδή το θεσμικό πλαίσιο της διακυβέρνησης των Δήμων δεν εγγυάται την διαφάνεια και την αξιολόγηση, ώστε να αποφεύγονται λάθη απαιτείται η διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών που θα καθιστούν τους πολίτες συμμέτοχους στην λήψη και στην υλοποίηση των αποφάσεων. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις σε συνδυασμό με την αποτύπωση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των τριών παραμέτρων που προαναφέραμε θα μας δώσουν την δυνατότητα να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα και να προτείνουμε τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να ξεκινήσει η μακρά διαδρομή μιας πορεία αλλαγών που στο τέλος θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός ισχυρού Δήμου ικανού να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να προστατεύει την ζωή και την περιουσία των πολιτών του σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις δυνάμεις της κοινωνίας της.  

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γιώργος Κοκκαλάκης: Άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ Κεφάλου. Ανοχύρωτη η Κέφαλος σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Γιώργος Κοκκαλάκης: Άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς στο ΧΥΤΑ Κεφάλου. Ανοχύρωτη η Κέφαλος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Με παρέμβαση του προς το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κω,

©2020 radioproto.gr