Χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩ » για το άθλημα του ΤΡΙΑΘΛΟΥ

 

Χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩ » για το άθλημα του ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 8, του Ν.2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/1999) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 & 5 του άρθρου 73 του Ν.3057/2002,τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2725/99, (ΦΕΚ
239/Α/2002). «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 109, του Ν. 4622/2019(ΦΕΚ Α’ 133/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
γ) Του Ν.3861/09-07-2010 (ΦΕΚ.112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
δ) Tου άρθρου 68 του Π.Δ. 4/2018(ΦΕΚ.7/Α΄/22-1-2018), «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως
ισχύει.
ε) Του άρθρου 4 του Π.Δ.77/2023 (ΦΕΚ.130/Α΄/2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση,
κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων
προσωπικού και εποπτευόμενων φορεών ».
2. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 (Β΄1670) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός
απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.ΥΠΠΟΑ/571052/25-11-2021 (Β’5689) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
3. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/395849/19-08-2021 (ΑΔΑ:6ΤΡ24653Π4-ΖΚ9) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού
και Αθλητισμού περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Την με αριθμ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/318622/5-7-2023 αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, για χορήγηση ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης στο σωματείο με την επωνυμία « ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩ »
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στο αθλητικό σωματείο με ΑΦΜ 996643018 και επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΩ », με έδρα την Κω και με αριθμό μητρώου ΧΣ75 για το άθλημα του ΤΡΙΑΘΛΟΥ .
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Λαϊκή Συσπείρωση για την ταλαιπωρία τουριστών στην Σενγκεν: Μπροστά στο κέρδος

Λαϊκή Συσπείρωση για την ταλαιπωρία τουριστών στην Σενγκεν: Μπροστά στο κέρδος Ατελείωτες ουρές ταλαιπωρίας σε συνθήκες καύσωνα για εκατοντάδες επισκέπτες στην Σενγκεν  περιμένοντας τον έλεγχο

Ενημέρωση

Συνελήφθησαν στην Κω τέσσερις αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών και διευκόλυνση παράτυπων μεταναστών

Συνελήφθησαν στην Κω τέσσερις αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών και διευκόλυνση παράτυπων μεταναστών Κατασχεθήκαν 7 πλαστά δελτία ταυτότητας Συνελήφθησαν το μεσημέρι (16 Ιουλίου 2024) στην Κω,

©2020 radioproto.gr