Το Δ.Σ. και τα 20 ιδρυτικά μέλη του “Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση” (ανάμεσά τους οι Π. Αβρίθης, Μ. Θεοδωρίδης, Μ. Βογιατζής κ.α)

 

Το Δ.Σ. και τα 20 ιδρυτικά μέλη του “Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση” (ανάμεσά τους οι Π. Αβρίθης, Μ. Θεοδωρίδης, Μ. Βογιατζής κ.α)

Αυτό είναι το προσωρινό Δ.Σ. και τα 20 ιδρυτικά μέλη του “Ομίλου για την Δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση”

α) Πρόεδρος   Καίσερλης Κων/νος του Γεωργίου

β) Αντιπρόεδρος Χατζηγιακουμής Βασίλειος του Εμμανούλ

γ) Γραμματέας  Φάκκος Μιλτιάδης του Ιακώβου

δ) Ταμίας Παπανικολάου Κων/νος του Νικολάου

ε) Μέλος δ.σ.  Βογιατζής Μιχαήλ του Βασιλείου

2. Η θητεία τους διαρκεί έξη (6 ) μήνες εντός των οποίων οφείλουν να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

3. Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Ομίλου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :

α. Δικαίωμα εγγραφής στον όμιλο των τακτικών μελών ποσό είκοσι ευρώ.

β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό είκοσι ευρώ από το επόμενο έτος εγγραφής.

Άρθρο 28ο Τελική Διάταξη

1. Στις περιπτώσεις που το παρών καταστατικό δεν καλύπτει σαφείς διατάξεις της ισχύουσας εκάστοτε νομοθεσίας τότε αυτές καλύπτονται από την νομοθεσία περί Σωματείων.

2. Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από Είκοσι οκτώ (28) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Κω και υπογράφεται ως εξής : 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗ

1.    Καίσερλης                       Κων/νος                Γεώργιος

2.    Φάκκος                           Μιλτιάδης              Ιάκωβος

3.    Παπανικολάου               Κων/νος               Νικόλαος 

4.    Χατζηγιακουμής            Βασίλειος              Εμμανουήλ 

5.    Θεοδωρίδης                     Εμμανουήλ           Παντελής

6.    Χασαπλαδάκης                 Δημήτριος           Γεώργιος

7.    Βογιατζής                          Μιχαήλ                  Βασίλειος

8.    Παπαχρήστου                  Σεβαστιανός        Χρήστος

9.    Γεωργαντής                      Νεκτάριος             Παρασκευάς

10.  Θεοφιλίδης                     Γιώργος                  Ιωάννης

11.  Ματζώνας                         Νικόλαος               Δημήτριος

12.  Κουνελάκης                      Ιμπραήμ                 Μεχμέτ

13.  Περγαμηνός                      Απόστολος           Σωκράτης

14.  Πασσανικολάκης            Γεώργιος               Νικόλαος

15.  Γεωργαράς                       Αντώνιος               Θεμιστοκλής

16.  Ουρανός                            Σωκράτης              Κων/νος   

17.   Παπαποστόλου              Στέργος                  Ιωάννης

18.   Μπουζιώτας                    Σωτήρης                Δημήτριος

19.   Τζόγιας                             Ευάγγελος            Μιχαήλ

20.   Αβρίθης                            Παναγιώτης          Αντώνιος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα, Επωνυμία 

Ι. Συνιστάται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό με την επωνυμία “ΌΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ” και στη αγγλική “GROUPFORDEMOCRACYANDSELFGOVERNMENT” σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Διακριτικό του σωματείου αποτελεί η λέξη «ΟΜΙΛΟΣ»

ΙΙ. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται το νησί της Κως στην διεύθυνση Άγιος Ιωάννης της πόλης Κω.

Άρθρο 2ο Σκοπός

Σκοποί του Ομίλου είναι :

α) Να καταστήσει γνωστή με κάθε πρόσφορο μέσο την αναγκαιότητα της προαγωγής και της εμβάθυνσης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος σύμφωνα με τις Συνταγματικές επιταγές και την εμπέδωση και ανάπτυξη των αρχών και των ιδεών της Αυτοδιοίκησης.

β) Να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική, πνευματική, μορφωτική και αναπτυξιακή ζωή της Κω.

γ) Να κινήσει το ενδιαφέρον των αρμοδίων αρχών να υποστηρίξουν τον Όμιλο για τη επίτευξη των σκοπών του.

δ) Να συμβάλλει διά των μελών του στην προστασία και ανάδειξη του εθνικού και δημοτικού φυσικού και ανθρωπογενούς πλούτου, της ανθρώπινης ζωής και της εθνικής κληρονομιάς.

ε) Να προωθήσει δράσεις και στόχους ανάπτυξης  για την θωράκιση και ισχυροποίηση της κοινωνίας της Κω.

στ) Να προωθήσει μέσω διαλόγου και μελετών σχέδια διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης του Δήμου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του. 

ζ) Να αναδείξει τις αστείρευτες δυνάμεις που έχει μέσα του ο κάθε πολίτης και οι οποίες πολλαπλασιάζονται με συλλογικές δράσεις. 

Άρθρο 3ο Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών

Ο Όμιλος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

Ι.  Οργανώνοντας εκδηλώσεις και συζητήσεις για την αναγκαιότητα εμβάθυνσης και στήριξης του δημοκρατικού μας πολιτεύματος όπως αυτό καθορίζεται από τις Συνταγματικές διατάξεις. Και παράλληλα σε θέματα που σχετίζονται με την αναγκαιότητα ανάπτυξης και προώθησης του θεσμού της Αυτοδιοίκησης. 

ΙΙ. Οργανώνοντας διαλέξεις θεωρητικού, επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα.

ΙΙΙ. Παρέχοντας συνεχή υποστήριξη προς της Κωακή κοινωνία, τους φορείς της, και την τοπική αυτοδιοίκηση στα θέματα που σχετίζονται με Συνταγματικές διατάξεις και αυτοδιοικητικούς θεσμούς σε θέματα που τους απασχολούν.

IV. Δίνοντας το παρόν σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ, και διάφορους χώρους στην Κω, με σκοπό την προάσπιση της Δημοκρατίας μας και την φιλοσοφία της αυτοδιοίκησης ως του πρώτου κυττάρου της δημοκρατίας μας. 

V. Ενημερώνοντας συνεχώς την υπό δημιουργία ιστοσελίδα του Ομίλου.

VI. Διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε συζητήσεις και ενημερώσεις στον προφορικό, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 4ο  Μέλη

Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε : 

1. Μέλος του σωματείου μπορεί να είναι κάθε Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του.  

2. Μέλη του ΔΣ: Όσοι έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση(ΓΣ)

        3. Υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι Βουλευτές, ή αιρετά μέλη των δημοτικών και περιφερειακών οργάνων.

        4. Επίτιμα μέλη είναι όσοι με τις πράξεις τους ή την επιστημονική προσφορά τους συμβάλουν στην πρόοδο των σκοπών του Ομίλου. Η απονομή του τίτλου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση

I. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου. Δεν αποκλείονται από μέλη, πολίτες μέλη νόμιμων Κομμάτων και παρατάξεων ή πολίτες που εκφράζουν συμπάθειες προς αυτά.

ΙΙ.  Κάθε εγγραφή αποφασίζεται με ομόφωνη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου 

Άρθρο 5ο Δικαιώματα Μελών

Ι. Τα μέλη του Ομίλου δικαιούνται :

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις(ΓΣ) με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον όμιλο.

β. Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους στην ΓΣ.

γ. Να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ομίλου.

στ. Να αποχωρούν από τον Όμιλο ελεύθερα.

ΙΙ. Μέλη του Ομίλου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

ΙΙΙ.   Δεν εγγράφονται ως μέλη του Ομίλου όσοι εμφορούνται αποδεδειγμένα με φασιστικά ή δικτατορικά ιδεώδη.  

Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις  Μελών

Ι. Τα μέλη του Ομίλου οφείλουν :

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Ομίλου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Ομίλου.

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του Ομίλου.

δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Ομίλου. 

Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στον Όμιλο.

Σημ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

στ. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές και τους σκοπούς του Ομίλου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ΙΙ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο Πειθαρχικός Έλεγχος

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται : 

α. Στην επίπληξη.

β. Στην προσωρινή αποβολή από τον όμιλο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ. Στην οριστική του διαγραφή από τον όμιλο.

ΙV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 8ο Πόροι του Ομίλου

Πόροι του Ομίλου θεωρούνται : 

α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών

β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ. Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς τον Όμιλο.

Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Το ύψος των ποσών των συνδρομών τακτικών και εκτάκτων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9ο Οικονομική Διαχείριση

Ι. Η διαχείριση των οικονομικών του Ομίλου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

ΙΙΙ. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της  Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

IV. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Ομίλου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. Από τους πόρους κρατείται στο Ταμείο του Ομίλου χρηματικό ποσό μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε Τράπεζα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ανά τρίμηνο ο Ταμίας οφείλει να αποδίδει οικονομικούς λογαριασμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο.

VI. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα ενεργείται από τον Ταμία μετά από γραπτή αιτιολογημένη εξουσιοδότηση προς αυτόν με επιστολή του Προέδρου που καταχωρείται στα πρακτικά των συνεδριάσεων.

ΙΧ. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις χιλίων (1.000) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 10ο Γενική  Συνέλευση

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Ομίλου. Δι’ αυτού εκδηλώνεται η θέληση των μελών.

ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη του Ομίλου.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο  (2) φορές τον χρόνο, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση των δύο πέμπτων (2/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική  Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τοπικό τύπο που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα.

Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

Χ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 11ο Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

Ι. Τα μέλη του Ομίλου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. 

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών.

Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών.

Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν είκοσι (20) μέλη.

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Ομίλου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

V.  Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Ομίλου.

VI. Ο νομικός σύμβουλος του Ομίλου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

VIII. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 12ο Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Η  Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

δ. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ε. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

στ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

ζ. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Ομίλου.

η. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

θ. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.

ια. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ιβ. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ιγ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Ομίλου.

ιδ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

ιζ. Η αναστολή των εργασιών του Ομίλου.

ιθ. Η διάλυση του Ομίλου.

V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιγ, ιδ, ιζ, ιθ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 13ο Διοικητικό Συμβούλιο

α) Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1)  Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και έναν (1) Οργανωτικό υπεύθυνο. που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους, με θητεία δύο (2) ετών.

β). Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

γ). Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του  Γραμματέα δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

δ). Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Ομίλου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

ε). Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (2) μέλη του. 

στ). Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

ζ). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

η). Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

θ). Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με ηλεκτρονικές προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

ι). Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

ια). Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

ιβ). Σε περίπτωση που παραιτηθούν τρία (3) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που ορίζεται από τους εναπομείναντες και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

ιγ). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι Βουλευτές, αιρετά μέλη Αυτοδιοίκησης πρώτου και Δεύτερου βαθμού, υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

Άρθρο 14ο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Διοικεί τον Όμιλο.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Ομίλου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η. Διορίζει από τα μέλη του Ομίλου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ομίλου.

ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Ομίλου.

ια. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Όμιλος.

ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Ομίλου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό

ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Ομίλου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Ομίλου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Ομίλου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Όμιλο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Ομίλου.

ιη. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.

ιθ. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

ικ. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Ομίλου στην Γενική Συνέλευση.

ιλ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με τον Όμιλο.

Άρθρο 15ο Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι. Ο Πρόεδρος :

α. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ. Εκπροσωπεί τον όμιλο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Ομίλου.

ζ. Υπογράφει με τον  Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

η. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

θ. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

ι. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Ομίλου.

ια. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

Άρθρο 16ο Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ι. Ο Γραμματέας :

α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Ομίλου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Ομίλου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Τηρεί την σφραγίδα του Ομίλου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Ομίλου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.

στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Ομίλου.

ΙΙ. Τον Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17ο Αρμοδιότητες Ταμία         

Ι. Ο Ταμίας : α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Ομίλου.

β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Ομίλου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  τον Όμιλο και να μην είναι υποψήφιοι Βουλευτές ή υποψήφιοι σε δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια.

ΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

I11. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Ομίλου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους, δύο (2) για το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα (1) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

1V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε  (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

V. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

VI. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου και με μυστική ψηφοφορία κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Ομίλου.

Άρθρο 19ο Ελεγκτική Επιτροπή

Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή με προσκλήσεις του πλειονοψηφήσαντος ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους.

ΙΙΙ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Ομίλου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Ομίλου τα πορίσματα.

IV.  Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Άρθρο 20ο Τροποποίηση Καταστατικού

Ι. Ο Όμιλος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία. Απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 21ο Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Ομίλου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 22ο Διάλυση του Ομίλου

Ι. Η διάλυση του Ομίλου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών  με καταστατική πλειοψηφία. Απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων.

ΙΙ.  Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Όμιλος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 23ο Τύχη Περιουσίας του Ομίλου

Η περιουσία του Ομίλου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Ομίλου περιέρχεται στον Δήμο Κω

Άρθρο 24ο Σφραγίδα Σήμα

Ι. Ο Όμιλος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση την λέξη ΚΩΣ και περιφερειακά τις λέξεις Δημοκρατία – Αυτοδιοίκηση 

ΙΙ. Ο Όμιλος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα, λογότυπο, καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 25ο Βιβλία του Ομίλου

Τα βιβλία που τηρεί ο Όμιλος είναι :

– Υποχρεωτικά

α. Μητρώο μελών του Ομίλου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν τον όμιλο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.

ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

– Προαιρετικά :

α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

Ο Όμιλος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 26ο Γενικές Διατάξεις

Ι. Ο Όμιλος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με τον όμιλο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Ομίλου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 27ο Προσωρινές Διατάξεις

1. Ορίζεται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη.

α) Πρόεδρος   Καίσερλης Κων/νος του Γεωργίου

β) Αντιπρόεδρος Χατζηγιακουμής Βασίλειος του Εμμανούλ

γ) Γραμματέας  Φάκκος Μιλτιάδης του Ιακώβου

δ) Ταμίας Παπανικολάου Κων/νος του Νικολάου

ε) Μέλος δ.σ.  Βογιατζής Μιχαήλ του Βασιλείου

2. Η θητεία τους διαρκεί έξη (6 ) μήνες εντός των οποίων οφείλουν να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

3. Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Ομίλου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :

α. Δικαίωμα εγγραφής στον όμιλο των τακτικών μελών ποσό είκοσι ευρώ.

β. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό είκοσι ευρώ από το επόμενο έτος εγγραφής.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα 

  Δήμος Καλυμνίων: Δείτε τις κλιματιζόμενες αίθουσες που θα λειτουργούν για το κοινό Πέμπτη και Παρασκευή λόγω καύσωνα  Ο Δήμος Καλυμνίων γνωστοποιεί ότι, λόγω των

©2020 radioproto.gr