Σε δύο συνεδριάσεις του Ιουλίου, την 1/7/19 και την 25/7/19, του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ επικαιροποιήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και εγκρίθηκαν οι δημοπρατήσεις για τέσσερα (4) μεγάλα έργα για το νησί της Κω συνολικού προϋπολογισμού 10,5 εκ. ευρώ (10.419.516€).

Τα έργα αυτά που εκσυγχρονίζουν ένα μεγάλο μέρος της λειτουργίας των δικτύων, δίνουν λύσεις σε ζητήματα αξιοποίησης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων του νησιού μας και ολοκληρώνουν τη διαχείριση των λυμάτων στην Κέφαλο, είναι:

1. «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω», προϋπολογισμού 3.341.250,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με το έργο αυτό, που χρηματοδοτείται από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», η επιχείρηση στοχεύει στη μείωση των διαρροών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου της.

2. «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής «ΜΑΥΡΙΚΕΣ» της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου», προϋπολογισμού 936.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και στοχεύει στην μεταφορά νερού, με αγωγούς μήκους 5 χιλιομέτρων από τις γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου στην δεξαμενή «Μαύρικες» γιατί στη Δ.Ε Δικαίου υπάρχει περίσσεια κατάλληλου πόσιμου νερού. Η δεξαμενή «Μαύρικες» βρίσκεται

στο Μαστιχάρι και υδροδοτεί την Αντιμάχεια και Καρδάμαινα. Θα δοθεί έτσι άλλη μια λύση στο πρόβλημα ποσότητας και ποιότητας νερού στην περιοχή.

3. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω» προϋπολογισμού 4.387.500€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΚ και περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου δυναμικότητας 8.000 ισοδύναμων κατοίκων, για την κάλυψη των αναγκών της 20ετίας. Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης το εξωτερικό κεντρικό αντλιοστάσιο προσαγωγής και ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός του, μήκους περίπου 1.100m.

4. «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω» προϋπολογισμού 1.754.766€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με το έργο αυτό που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η επιχείρηση στοχεύει στη μείωση των διαρροών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου της αλλά και στον έλεγχο της ποιότητας του νερού.

Στη δήλωση του ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Μηνάς Κιάρης αναφέρει:

“Πέντε χρόνια στη ΔΕΥΑΚ παρήχθη ένα τεράστιο έργο. Με τα τέσσερα αυτά έργα όπως και τα άλλα που έγιναν την περίοδο 2014-2019 η δημοτική αρχή Κυρίτση δίνει λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών. Μέχρι την 31η Αυγούστου η σημερινή διοίκηση της ΔΕΥΑΚ θα προχωρήσει και σε άλλα έργα που διεκδικούμε και παλεύουμε όλη τη δημοτική περίοδο.”

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by