Συνεδριάζει το ΔΣ της Μαρίνας

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Αριθμός εγκυκλίου:426, ΑΠ: 77233/13-11-2020), στην τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (θα σας αποσταλεί το σχετικό link και κωδικοί) που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/12/2020 και ώρα 13:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού της εταιρείας για το έτος 2021.

2. Ενημέρωση μελών για αιτήματα πελατών/ συνεργατών

3. Λήψη απόφασης για παράταση των συμβάσεων της εταιρίας είσπραξης τελών ελλιμενισμού και της εταιρίας παροχής υπηρεσιών φύλαξης, βάσει συμφωνητικού και γνωμάτευσης νομικού συμβούλου

4. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με εταιρία παροχής υπηρεσιών internet και σταθερής τηλεφωνίας στη Μαρίνα Κω.

5. Λήψη απόφασης για την αγορά προγράμματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyDΑΤΑ

6. Λήψη απόφασης για την ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων των καταστημάτων στο εμπορικό κέντρο της Μαρίνας Κω.

7. Λοιπά Θέματα.

Με εκτίμηση,

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by