Συνεδριάζει το ΔΣ της Μαρίνας Κω

Share This Post

 

Συνεδριάζει το ΔΣ της Μαρίνας Κω

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω» (Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Αριθμός εγκυκλίου: 426, ΑΠ: 77233/13-11-2020), στην τακτική συνεδρίαση μέσω email, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 13:00μ.μ, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1. Α) Λήψη απόφασης για την ανανέωση των αποκλειστικών ετήσιων συμβολαίων συντήρησης λογισμικού κρατήσεων Successful Software, αντιγράφων ασφαλείας 2 GB (Back Up) κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, λογαριασμών για Cloud email accounts και φιλοξενίας (Successful Web Hosting 1GB).

B) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετήσιας σύμβασης αποκλειστικής συντήρησης κεντρικής μονάδας UPS

Γ) Λήψη απόφασης για ανανέωση ετησίων συμβολαίων της εταιρίας OTS (software Λογιστικής Δημοσίου), Ε-DIMOS και Ε-ΝΕΤ.

ΘΕΜΑ 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής πάγιων δαπανών (εφημερίδες, επιμελητήριο, ετήσια συνδρομή Πανελλήνιας Ένωσης Μαρινών, ετήσια συνδρομή Transeurope Marinas, ετήσια συνδρομή software Parallels Desktop, ετήσια συνδρομή Γαλάζιας Σημαίας, Ετήσια συνδρομή British Marine Federation.

ΘΕΜΑ 3. Δεσμεύσεις κωδικών Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού 2021 και ανακλήσεις προϋπολογισμού 2020.

ΘΕΜΑ 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση 2020.

www.kosmarina.gr ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ( Μ.Α.Ε.Ε.Τ.Λ.Κ ) – ΜΑΡΙΝΑ ΚΩ, Γ. Παπανδρέου, 85300 Κως Τηλ. 2242044150Φαξ: 2242044160 email: info@kosmarina.gr Kos Island Marina, G.Papandreou, 85 300 Kos, Hellas Tel. (0030) 2242044150 Fax (0030) 2242044160 email: info@kosmarina.gr

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για ανανέωση συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας Μονομετοχική Α.Ε. και Ναυτιλιακής Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7. Λήψη απόφασης Συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 8. Λήψη απόφασης για αίτημα μείωσης ενοικίου μισθωτή.

ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης για την κατάθεση προς είσπραξη γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ΘΕΜΑ 10. Λήψη απόφασης για ανανέωση μισθωτηρίων συμβολαίων καταστημάτων-γραφείων

ΘΕΜΑ 11. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού, συντήρησης κτιρίων καθώς και της σύμβασης προμήθειας αντλιών θερμότητας.

ΘΕΜΑ 12. Αίτημα ένωσης Ραδιοταξί Κω.

Με εκτίμηση,

Πασσανικολάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γιώργος Χατζημάρκος στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ: «Ετοιμότητα – Εξωστρέφεια – Ευθύνη – Εμπιστοσύνη, ο οδικός χάρτης για την μετάβαση προς την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και την Ελλάδα της επόμενης μέρας»

  Γιώργος Χατζημάρκος στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ: «Ετοιμότητα – Εξωστρέφεια – Ευθύνη – Εμπιστοσύνη, ο οδικός χάρτης για την μετάβαση προς την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και

Ενημέρωση

Ερυθρός Σταυρός τμήμα Κω: Δωρεάν εκπαίδευση νέων εθελοντών του Τομέα Υγείας

  Ερυθρός Σταυρός τμήμα Κω: Δωρεάν εκπαίδευση νέων εθελοντών του Τομέα Υγείας Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κω απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους

©2020 radioproto.gr is made with by