Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 10-02-2021 και ώρα 11.30 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 41/2020 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Αναβάθμιση δικτύου διανομής ύδρευσης πόλης Κω»

2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 42/2020 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ενίσχυση εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».

3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 43/2020 μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης καταναλώσεων, κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας και ποιότητας σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».

4. Υποβολή τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην πρόσκληση ΑΤΟ1 με τίτλο: «Υποδομές Ύδρευσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».

5. Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Πρόσκληση ΑΤΟ9, για τη χρηματοδότηση της μελέτης: «Ενίσχυση υδροδότησης Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας από Ταμιευτήρα ‘ΜΙΑ’».

6. Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 227/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Δήμου Κω σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 175/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κεφάλου Νήσου Κω».

7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 44/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Μεσαριά της Κω».

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευές αντλιών ακαθάρτων».

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Επισκευή εκσκαφέα με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 111177 ΙΧ και του αποφρακτικού με αρ. κυκλοφ. ΜΕ 73552 ΙΧ».

10. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2021.

11. Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών οικίσκων για τη στέγαση Η/Μ εγκαταστάσεων».

12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων – εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών»

13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Αντικατάσταση καταθλιπτικών αγωγών αντλιοστασίου ακαθάρτων Α7, ανακατασκευή φρεατίου Νο104 κεντρικού αγωγού ακαθάρτων».

14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2021 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων».

15. Παραχώρηση χώρου αποθήκευσης στην ανάδοχο εταιρεία του έργου «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω», σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της σχετικής διακήρυξης

16. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2021.

17. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των αντλιοστασίων ακαθάρτων, ΕΕΛ Δικαίου και Καρδάμαινας».

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by