Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 11.30 μ.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων έργων (τεχνικό πρόγραμμα) έτους 2021.

2. Έγκριση προϋπολογισμού 2021.

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω».

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή αντλιών ακαθάρτων, πιεστικών και κινητήρων».

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και λήψη απόφασης κατακύρωσης του έργου «Προστασία εξωτερικών τοιχωμάτων λιθόκτιστης υπόγειας δεξαμενής Λαγουδίου».

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και λήψη απόφασης κατακύρωσης για τη «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και ανανέωση αδειών χρήσης για το έτος 2021».

7. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειακής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Δήμου Κω και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Αναβάθμιση και Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις» και εξουσιοδότηση Προέδρου για υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.

8. Έγκριση παράτασης της συμβατικής ημερομηνίας εκτέλεσης της «Προμήθειας για αντικατάσταση και εφεδρεία παλαιού εξοπλισμού στον Βιολογικό Καθαρισμό πόλεως Κω».

9. Έγκριση παράτασης της συμβατικής ημερομηνίας εκτέλεσης της «Μίσθωσης μηχανημάτων έργου» ΟΜΑΔΑ Β (Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Κ. Αντιμάχειας – Μαστιχαρίου της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών).

10. Έγκριση παράτασης της συμβατικής ημερομηνίας εκτέλεσης της «Προμήθειας υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης (ΟΜΑΔΑ 1 σωλήνες αποχ/σης – ύδρευσης, εξαρτήματα σωλήνων ύδρευσης και αποχ/σης)»

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου και Α φάσης Μαστιχαρίου» Α/Α 1 της πράξης «Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω» με κωδ. ΟΠΣ 5003825.

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τμημάτων του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Κω λόγω βλαβών από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017»

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ενανθρακωμένων ζωνών σκυροδέματος σε δεξαμενές των εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων πόλεως Κω»

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ‘ΒΑΡΑ’ Ζηπαρίου Δικαίου».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Λαγκάδα Δήμου Κω για την αντιμετώπιση λειψυδρίας»

16. Έγκριση πληρωμής της δαπάνης επισκευής του ΚΧΕ 3082 Ford αυτοκινήτου και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή και εκτέλεση της δαπάνης.

17. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by