Συνεδριάζει το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 30-09-2020 και ώρα 10.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.

Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης 2 πρόσθετων πράξεων επί του υπ΄αριθ. 808/24-04-2020 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ ΔΕΥΑΚ και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση των έργων: 1) Κατασκευή Υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ΜΑΥΡΙΚΕΣ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου» και 2) Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθησης ποσότητας στην πόλη της Κω» από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και πιεστικών συγκροτημάτων ΔΕ Ηρακλειδών».

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων και ηλεκτροκινητήρων Δ.Ε. Δικαίου».

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων».

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επισκευή οχημάτων ΜΕ 116798 ΙΧ, ΚΗΥ 9307 και ΚΧΒ 8789 της ΔΕΥΑ Κω».

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων».

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια υλικών για την αυτόματη μεταγωγή στο αντλιοστάσιο Α0 Καρδάμαινας και για την μονάδα ΒΙΟΚΑ Καρδάμαινας».

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου».

9. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου»

10. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου»

11. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου».

12. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου»

13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Καθαρισμός θαλάμων αντλιοστασίων ακαθάρτων».

14. Έγκριση δαπάνης και διαδικασία ανάθεσης για την «Επισκευή οχημάτων ΜΕ 107211ΙΧ, ΚΗΥ 4091 και ΝΧΥ 7559 της ΔΕΥΑ Κω».

15. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω».

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση επειγουσών εργασιών αποκατάστασης υδροδότησης στην περιοχή Θολάρι Καρδάμαινας.

17. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου και υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ στην Ρόδο για υπηρεσιακούς λόγους.

18. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.

19. Λοιπά θέματα.

20. Αιτήσεις δημοτών.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by