Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου. Θα συζητηθεί το Κλειστό Κέντρο Μεταναστών

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου. Θα συζητηθεί το Κλειστό Κέντρο Μεταναστών

Την προσεχή Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί η ματαιωθείσα από τις 22 Νοεμβρίου τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, με 35 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:

1) Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για τη μετατροπή του Κ.Υ.Τ. Κω σε κλειστού τύπου, 2000 + ατόμων και αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

2) Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

3) Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

4) Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

5) Λήψη απόφασης για καθορισμό λοιπών τελών για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

6) Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

7) Έγκριση Γ’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

8) Μεταβολές σχολικών μονάδων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

9) Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2018 της υπο εκκαθάριση Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ) καθώς και της σχετικής Έκθεσης Απολογισμού. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).

10) Απαλλαγή της Εκκαθαρίστριας της Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με την διαχείριση των χρήσεων 2018. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).

11) Ορισμός εκπροσώπων στον Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Κω – Νισύρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

12) Ορισμός οικονομικού υπευθύνου για τα έργα Π.Δ.Ε. και ΕΣΠΑ, στην Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

13) Λήψη απόφασης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

14) Σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Εξουσιοδοτημένη δημοτική σύμβουλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων).

15) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά στον καθορισμό εξόδων παράστασης Πρόεδρο & Αντιπροέδρου έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος).

16) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. που αφορά στην αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Κοινωφελούς επιχείρησης. (Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης κα. Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία).

17) Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2019 Απόφαση του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του Ν.Π. κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος).

18) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2019 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Καθαίρεση δεξαμενών και οικίσκων ΧΥΤΑ Ν. Κω». (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

19) Λήψη απόφασης επί της με Α.Π. 24843/28-10-2019 ένστασης του αναδόχου του έργου: «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ Νικηταράς Θεοδόσιος.).

20) Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

21) Διακοπή εργασιών στο έργο: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινας: Περιοχή “ΚΕΠΕΧΗ”, μεταξύ των Κ.Μ. 118 ΚΧ & 119 – 120, οδών Καραναστάση και Ρόδου», (Α.Μ.: 34/2018).» (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

22) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΝΕΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΙΟΥ» (Α.Μ. 33/2010 πρώην Δήμου Δικαίου). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

23) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίστρωση, επισκευή παλαιών δρομίσκων Ευαγγελίστριας Ασφενδιού», (Α.Μ.: 11/2014). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

24) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο πίσω από Ο.Τ. 11Α (Α.Μ. 52/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

25) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο του Δημαρχείου Κω, (Α.Μ. 46/2018)”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

26) Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού ποσού μετά την μετατροπή της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου ιδιοκτησίας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.».

27) Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο: «ΦΙΛΟΙ/FILI», κατηγορίας δύο αστέρων (2*), με τελική δυναμικότητα 135 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 8.720,00 τ.μ. (Κ.Μ. 270 γαιών Ασφενδιού – Κτηματολογίου Κω), στην περιοχή «Τιγκάκι», της Δ.Κ. Ασφενδιού, της Δ.Ε. Ασφενδιού, της Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

28) Λήψη απόφασης για αποδοχή της σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Δήμου Κω για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω” – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

29) Λήψη απόφασης για την αποδοχή της σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Δήμου Κω για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτιριακό συγκρότημα “ΧΑΝΙ” στην πόλη της Κω – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

30) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4721/23-01-2019 Πρόσκλησης V του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

31) Προγραμματισμός των Δράσεων του Δήμου Κω που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

32) Λήψη απόφασης για την ανανέωση / παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κω και του Ο.Α.Ε.Δ. από 01/01/2020 έως 31/12/2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

33) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την προσθήκη των Ο.Π.Δ. (πίνακες στοχοθεσίας) του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

34) Αποζημίωση δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

35) Αποζημίωση δικαιούχων δημοτικών συμβούλων που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Β’ εξαμήνου έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Έξαλλος ο Δήμαρχος Λέρου με τον Διοικητή της Αστυνομίας: Εκδικείται και κυνηγάει όλο το νησί επειδή δεν πήρε μετάθεση…

Έξαλλος ο Δήμαρχος Λέρου με τον Διοικητή της Αστυνομίας: Εκδικείται και κυνηγάει όλο το νησί επειδή δεν πήρε μετάθεση… Σε πρωτοφανείς σοβαρότατες καταγγελίες προέβη φανερά

©2020 radioproto.gr