Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Παρασκευή

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Παρασκευή

Σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την προσεχή Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου.

Α. Στις 16.00 σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018».

Β. Ακολουθεί στις 18.00 τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω 26 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:

1) Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

2) Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

3) Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

4) Λήψη απόφασης για καθορισμό λοιπών τελών για το έτος 2020 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

5) Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1 – 31/12/2018 της υπό εκκαθάριση Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ) καθώς και της σχετικής Έκθεσης Απολογισμού. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).

6) Απαλλαγή της Εκκαθαρίστριας της Επιχείρησης Δημοτικών Κινηματογράφων Κω (Ε.ΔΗ.Κ) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σχετικά με την διαχείριση των χρήσεων 2018. (Εισηγήτρια: Εκκαθαρίστρια κα. Τζάνου Κωνσταντίνα).

7) Διορισμός εκπροσώπου στον Ενιαίο Φορέα Τουρισμού Κω – Νισύρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

8) Λήψη απόφασης για αποδοχή της σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Δήμου Κω για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης φυσικού πλούτου περιοχών του Δήμου Κω” – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

9) Λήψη απόφασης για την αποδοχή της σύμβασης μεταξύ Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) και Δήμου Κω για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο κτιριακό συγκρότημα “ΧΑΝΙ” στην πόλη της Κω – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

10) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 4721/23-01-2019 Πρόσκλησης V του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

11) Προγραμματισμός των Δράσεων του Δήμου Κω που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 30292/19-04-2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

12) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2019 απόφαση Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά στον καθορισμό εξόδων παράστασης Πρόεδρο & Αντιπροέδρου έτους 2019. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ κ. Χόνδρος Κωνσταντίνος).

13) Συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 182/2019 Απόφαση του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ του Ν.Π. κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος).

14) Μεταβολές σχολικών μονάδων σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος των Δ/Σ των Ν.Π. κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

15) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2019 απόφασης του Δ/Σ της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. που αφορά στην αποζημίωση Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Κοινωφελούς επιχείρησης. (Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης κα. Τσιμισίρη – Τελλή Διονυσία).

16) Λήψη απόφασης επί της με Α.Π. 28843/28-10-2019 ένστασης του αναδόχου του έργου: «Έργα επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ Νικηταράς Θεοδόσιος.).

17) Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

18) Διακοπή εργασιών στο έργο: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινας: Περιοχή “ΚΕΠΕΧΗ”, μεταξύ των Κ.Μ. 118 ΚΧ & 119 – 120, οδών Καραναστάση και Ρόδου», (Α.Μ.: 34/2018).» (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

19) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΝΕΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΙΟΥ» (Α.Μ. 33/2010 πρώην Δήμου Δικαίου). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

20) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίστρωση, επισκευή παλαιών δρομίσκων Ευαγγελίστριας Ασφενδιού», (Α.Μ.: 11/2014). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

21) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠO ΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 – Αποκατάσταση βλαβών στο χώρο πίσω από Ο.Τ. 11Α (Α.Μ. 52/2017).” (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

22) Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου : “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο του Δημαρχείου Κω, (Α.Μ. 46/2018)”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

23) Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο: «ΦΙΛΟΙ/FILI», κατηγορίας δύο αστέρων (2*), με τελική δυναμικότητα 135 κλινών, σε γήπεδο εμβαδού 8.720,00 τ.μ. (Κ.Μ. 270 γαιών Ασφενδιού – Κτηματολογίου Κω), στην περιοχή «Τιγκάκι», της Δ.Κ. Ασφενδιού, της Δ.Ε. Ασφενδιού, της Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω,

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΥ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

24) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη διόρθωση του Ο.Π.Δ. (πίνακας στοχοθεσίας) του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 80/2019 απόφαση του Δ/Σ του ως άνω Ν.Π. & προσθήκη του Ο.Π.Δ. (Πίνακα Στοχοθεσίας) του Δ.Λ.Τ. βάσει της υπ’ αριθμ. 13/2019 σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

25) Αποζημίωση δικαιούχων δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

26) Αποζημίωση δικαιούχων δημοτικών συμβούλων που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Β’ εξαμήνου έτους 2019. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Α.Ο. Αναγέννηση Ασφενδιού: Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά διοργανώνει η ομάδα μας με μια γυναίκα καλλιτέχνιδα «μύθο» στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Α.Ο. Αναγέννηση Ασφενδιού: Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά διοργανώνει η ομάδα μας με μια γυναίκα καλλιτέχνιδα «μύθο» στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. ➡️  Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

©2020 radioproto.gr