Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κω με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 2 Απριλίου 

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, την Παρασκευή 2 Απριλίου, στις 19:00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα,

με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Αποδοχή παραίτησης μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής – Αντικατάσταση Μελών. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2021 εισηγητικής απόφασης της Ε.Π.Ζ. για τη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60/2015 κανονιστικής απόφασης (Κανονισμός Λειτουργίας Άρδευσης Δήμου Κω), ως προς την επιμήκυνση της αρδευτικής περιόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

3) Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης εργασιών του έργου: «Περίφραξη και διαμόρφωση Κ.Μ. 2810 Δήμου Κω, στην περιοχή Αγ. Γεωργίου στη Λάμπη της Κω (Ν. Αλικαρνασσός), (Α.Μ.: 03/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

4) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜ του έργου: «Πλακόστρωση οδού από «Πηγή» ως πλατεία Αγ. Γεωργίου», (Α.Μ.: 23/2018). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 εισηγητικής απόφασης της Ε.Π.Ζ. για τη μετατροπή της υπολειπόμενης υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος γηπέδου επιφάνειας 2.922,60 τ.μ. έως εξαντλήσεως της συνολικής εκμετάλλευσης αυτού σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού, Ελληνικής Κατασκευαστικής Τουριστικής Επιχείρησης (ΕΚΤΕΜ Α.Ε.) Horizon Beach Resort, εντός της Κ.Μ. 1303 Γαιών Αντιμάχειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2021 εισηγητικής απόφασης της Ε.Π.Ζ., επί του αιτήματος της κας Καραγιάννη Σοφίας για λειτουργία δραστηριότητας ειδικών χρήσεων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου» . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

7) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Ανανέωση χρονικής ισχύος – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1861/2007 ΑΕΠΟ που αφορά σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, με διακριτικό τίτλο «ΓΚΑΓΙΑ/GAIA GARDEN», κατηγορίας 2 αστέρων, επί της Κ.Μ. 2613Α γαιών Κω – Εξοχής, στην περιοχή “Νέα Αλικαρνασσός”, της Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «Ξ.Τ.Ε.Ε. ΓΚΑΓΙΑ Α.Ε.» με σκοπό : την αύξηση της δυναμικότητας σε 148 κλίνες. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

8) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «Επέκταση κατ’ έκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «SUMMER VILLAGE”, κατηγορίας 4*, με κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, τελικής δυναμικότητας 291 κλινών, εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 22.000 τ.μ. επι της Κ.Μ. 308 Β Γαιών Πυλίου, στην περιοχή «ΜΑΡΜΑΡΙ» Δ.Κ. Πυλίου – Δ.Ε. Δικαίου – Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΕΑΣ Ι.Κ.Ε. (ΠΕΤ 2006328922)». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

9) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : “Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, κλασικού τύπου, με διακριτικό τίτλο “MARMARI RESICENCE”, δυναμικότητας 368 κλινών, κατηγορίας 3 αστέρων, επί γηπέδου επιφάνειας 28.376 τ.μ., εντός της Κ.Μ. 235Β Γαιών Πυλίου Κω, στη Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης «ΑΞΕΤΕΕ Α. & Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ διακρ. τίτλος «ΙΑΜΒΟΣ Α.Ε.».” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

10) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : “Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 15152/18-03-2016 Υπ. Απόφασης έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την επέκταση και λειτουργία του υφισταμένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την επωνυμία «Ακτή Καράβια» στη θέση Αγκιναρωπή της περιοχής Μαρμάρι του Δήμου Κω, λόγω τροποποίησης του γηπέδου και μικρή αύξηση της δυναμικότητας”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

11) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ., επί του αιτήματος της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.» για χορήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, άδειας ίδρυσης εμπορικού καταστήματος επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης 1.241,68 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 168,50 τ.μ. που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αντιμάχειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

12) Λήψη απόφασης για τη συναινετική λύση ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης που συνήφθη μεταξύ Δήμου Κω και της κας Ιωάννου Μαρίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

13) Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου για την εκμίσθωση αδόμητου ακινήτου συνολικής έκτασης 900 έως 950 τ.μ., στην ευρύτερη περιοχή της Κανάρη πόλεως Κω, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης οχημάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by