Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κω στην Αντιμάχεια

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κω στην Αντιμάχεια

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, την Τρίτη 14 Ιουλίου, στις 19.00, στην αίθουσα της Αγίας Τριάδας Κοινότητας Αντιμάχειας, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 163/29-05-2020 του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης που υπογράφθηκε μεταξύ Δήμου Κω και Ιεράς Μητροπόλεως Κώου Νισύρου για τη σίτιση ενδεών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

2) Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 256/2015 απόφασης Κανονισμού Λειτουργίας Δήμου Κω ως προς την παράγραφο με τίτλο: «περί των Αστυνομικών Διατάξεων περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής των Παρατάσεων του Ωραρίου και Κοινής Ησυχίας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αβρίθης Παναγιώτης).

3) Έγκριση τροποποιημένης μελέτης λόγω αύξησης του προϋπολογισμού και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Προστασία και Αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία)

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών της Δ.Ε. Ηρακλειδών». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

5) Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην υπ΄ αριθμό 77324 /Υ1/19-6-2020 «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.» και Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία

ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Κω κατά την περίοδο 2020-2021. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).

6) Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

7) Έγκριση του Τροποποιημένου Πίνακα Στοχοθεσίας Δήμου Κω οικον. έτους 2020 – Πινάκων Στοχοθεσίας Νομικών Προσώπων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

8) Λήψη απόφασης για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κασσιώτη Γεωργία).

9) Εκλογή νέου υδρονομέα μετά την παραίτηση νεοδιορισθέντα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αβρίθης Παναγιώτης).

10) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ (Α.Μ. 26/2018)».

11) Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ», (Α.Μ. 32/2015). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία)

12) Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Δημοσίων δικτύων & κοινοχρήστων υποδομών στη νήσο Κω – κοιτόστρωση στις περιοχές Τσουκαλαριά και Βαληνάκη» (Α.Μ. 36/2015). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

13) Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις (Α.Μ. 06/2019)». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

14) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μόνωση δωμάτων 2ου Λυκείου (Α.Μ.: 53/2016)». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία)

15) Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργου: «Ανάπλαση πλατείας 7ης Μαρτίου (Α.Μ. 13/2017)». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

16) Λήψη απόφασης για την χορήγηση 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Έργα Επέκτασης ΧΥΤΑ νήσου Κω». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

17) Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου επί της οδού Θεοφράστου στο Λύκειο Ελληνίδων παρ. Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

18) Λήψη απόφασης για την παράταση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου που υπογράφθηκε μεταξύ Δήμου Κω και των α) Μπαλάσα Εμμανουήλ του Μιχαήλ και β) Μπαλάσα Καλλιόπη του Γεωργίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αβρίθης Παναγιώτης).

19) Γνωμοδότηση επί του αιτήματος των αδελφών Χατζηγεωργίου κληρονόμων Σταματίου Χατζηγεωργίου περί παραίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τμήμα της Τ.Δ. 212 (ΚΜ 949) αγροκτήματος Κεφάλου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

20) Έκφραση γνώμης για την εκποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τμήματος του Τ.Δ. 909 εκτάσεως 1.490,00 τ.μ. (το οποίο προέρχεται από την Κ.Μ. 169 Γαιών Αντιμάχειας). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία)

21) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2045/31-12-2008 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 820 κλινών (επέκταση κατά 320 κλίνες), στην εκτός σχεδίου περιοχή «Παχιά Οργιά», Δ. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ΚΩΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

22) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αύξηση δυναμικότητας (από 132 σε 288 κλίνες) υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο “LAMPI RESORT” κατηγορίας 4*, λόγω επέκτασης κατ’ έκτασης και κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 22.317,00 τ.μ. (μετά την επέκταση) επί των Κ.Μ. 2928, 2710 (υφιστάμενες) & 2642 (νέα) γαιών Κω εξοχής στην περιοχή «Λάμπη» Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα του έργου την εταιρεία «ΧΡΙΣΜΑ Α.Ε.» (ΠΕΤ 1810000321). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

23) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με τίτλο: «ΑΣΤΡΟ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ/TIGKAKI’S STAR», κατηγορίας 3 αστέρων (3*), τελικής δυναμικότητας 143 κλινών, επί της Κ.Μ. 669Α γαιών Ασφενδιού (εμβαδού γηπέδου 10.765,00 τ.μ.), στην περιοχή Τιγκάκι, της Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φορέας υλοποίησης «Γ.Γ.Ε. ΠΑΣΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΤΕ». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Κασσιώτη Γεωργία).

24) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 341/2019 απόφασης του Δ/Σ περί ορισμού Μελών στο Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (ως προς τη διάρκεια της θητείας των μελών του Δ/Σ). (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Καλλούδης Ιωάννης).

25) Διόρθωση της υπ’ αριθ. 124/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου, περί παράτασης του υπ’ αριθμ. 19462/30-05-2014 συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου με ΚΜ 2391 που βρίσκεται στην κοινότητα Ασφενδιού, ως προς τη χρονική διάρκεια. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθη Παναγιώτης).

26) Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Δήμου Κω έτους 2020.

27) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 341/2019 απόφασης του Δ/Σ περί ορισμού Μελών στο Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (ως προς τη διάρκεια της θητείας των μελών του Δ/Σ). (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ κ. Καλλούδης Ιωάννης).

28) Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης υπόλογου υπαλλήλου στην Τράπεζα της Ελλάδας – Ορισμός νέου υπόλογου υπαλλήλου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

29) Ορισμός Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού για χρηματικά εντάλματα προπληρωμής ΔΕΗ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

“Πεδίο μάχης” το κέντρο της Κω – Απίστευτες σκηνές με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μετανάστες

“Πεδίο μάχης” το κέντρο της Κω – Απίστευτες σκηνές με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μετανάστες Πηγή: www.vimatisko.gr Μπορεί τα επεισόδια στο Πυλί ανάμεσα στους μετανάστες

Αθλητικά Νέα

Μία ακόμη χρυσή χρονιά ολοκληρώθηκε για την Ακαδημία Κω – Ποδηλασία, Ironman και διεθνείς αγώνες! 

Κολάζ φωτογραφίας: Aegeanews.gr Μία ακόμη χρυσή χρονιά ολοκληρώθηκε για την Ακαδημία Κω – Ποδηλασία, Ironman και διεθνείς αγώνες!  Η ολοκλήρωση του διήμερου αγώνα ορεινής ποδηλασίας

©2020 radioproto.gr