Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, 16 – 09- 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., με τa παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Ν.4623/2019 άρθρο 2, παρ.11.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδωνεξόδων οικονομικού έτους 2019 –Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
3. Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεσης της υπηρεσίας «Τεχνικός
Έλεγχος Οχημάτων Δήμου Κω για το έτος 2020»
4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός οδού στον
Αμπάβρη» Α.Μ. 5/18.
5. Έγκριση τευχών δημοπράτησης έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
από Άγιο Γεώργιο προς Αμανιού».
Επείγον: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
6. Έγκριση του υπ’ αριθ.20461/28.08.2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την
ανάθεση του έργου: Αντικατάσταση δαπέδου(παρκέ) αγωνιστικού χώρου κλειστού
γυμναστηρίου ΔΕ Κω (Α.Μ. 60/2017).
7. Έγκριση του υπ’ αρ. 19385/12-08-2019 Πρακτικού αξιολόγησης συνοπτικού
διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια « Έντυπου υλικού για τις ανάγκες
λειτουργίας του Σφαγείου του Δήμου Κω» – Ματαίωση διαδικασίας.
8. Έγκριση του υπ’ αρ. 21646/12.09.2019 πρακτικού δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, ΤΕΒΑ 2014-2020»
9. Έγκριση του υπ’ αρ. 21650/12.09.2019 πρακτικού δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια & Τοποθέτηση Προσωρινών Εγκαταστάσεων Στέγασης για την κάλυψη επειγουσών
αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης 6 νηπιαγωγείων Δήμου Κω»
10. Έγκριση του υπ’ 21339/09.09.2019 πρακτικού δικαιολογητικών Κατακύρωση του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού νέου Βρεφονηπιακού
Σταθμού Πόλεως ΚΩ», και συγκεκριμένα των ομάδων Α, Β, Γ, & ΣΤ»
11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και παράταση των συμβάσεων που αφορούν την
Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Κω.
12. Λήψη απόφασης για άρση κατάσχεσης ακινήτου-Ορισμός συμβολαιογράφου.
13. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από ασκηθείσα έφεση στο Συμβούλιο της
Επικρατείας κατά της υπ’ αριθ. 1057/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά (Μεταβατική έδρα Ρόδου).
14. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από ασκηθείσα έφεση στο Συμβούλιο της
Επικρατείας κατά της υπ’ αριθ. 1059/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά (Μεταβατική έδρα Ρόδου).
15. Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8kv (No 0) με αριθμό παροχής 53041325-01 για την
σύνδεση με το δίκτυο της εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση Δρομικού
Καρδάμαινας του Δήμου Κω- Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής.
16. Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του υπ’ αριθ. Β494/2019 Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής(ΔΕΔΔΗΕ).
17. Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου του υπ’ αριθ. 944B/2019 Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής(ΔΕΔΔΗΕ).
18. Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων Κω, Ασφενδιού,
Πυλίου, Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου, έτους 2019.
19. Ορισμός υπόλογων πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων Κω, Ασφενδιού,
Πυλίου, Αντιμάχειας, Καρδάμαινας και Κεφάλου, μέχρι τέλος του οικονομικού έτους
2019.
O Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω
…………………………………………………………….

Αντιδήμαρχος Δήμου Κω
Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by