Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Παρασκευή 12-06-2020 και ώρα 11.30 π.μ., με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων ύδρευσης».

2. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για «Προμήθεια 180.000 SMS για την ενημέρωση των καταναλωτών».

3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης – εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης».

4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».

5. Έγκριση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξησης της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις», λόγω προσωρινής διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

6. Εισήγηση για έγκριση τροποποίησης όρων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου».

7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια επίπλων γραφείου».

8. Εισήγηση για παράταση της υπ΄αριθ. 2328/2019 σύμβασης της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

9. Αίτηση καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΚ κ. Τσίκνη Ιωάννη του Αντωνίου.

10. Εγκρίσεις δαπανών και δεσμεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού 2020.

11. Λοιπά θέματα.

12. Αιτήσεις δημοτών.

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

H ΚΙ.ΛΕ.ΚΩ ξεκινά τις καλοκαιρινές της δράσεις την Τρίτη 13/06 στις 21:00, στον Θερινό Κινηματογράφο Ορφέα, με τη βραβευμένη ταινία από το Μαρόκο Το Μπλε Καφτάνι.

H ΚΙ.ΛΕ.ΚΩ ξεκινά τις καλοκαιρινές της δράσεις την Τρίτη 13/06 στις 21:00, στον Θερινό Κινηματογράφο Ορφέα, με τη βραβευμένη ταινία από το Μαρόκο Το Μπλε Καφτάνι. Το Μπλε

©2020 radioproto.gr