Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Πέμπτη 21-11-2019 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω»

2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω».

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού μειοδότη για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων και δικύκλων της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για τα έτη 2020 και 2021»

5. Έγκριση πρακτικού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την ανάθεση περιβαλλοντικής μελέτης για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Δικαίου νήσου Κω στο νομό Δωδεκανήσου»

6. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση διαγωνισμού για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων»

7. Λήψη απόφασης για επιλογή διορθωτικών ενεργειών για τα ευρήματα των τεχνικών αναφορών ελέγχου ποιότητας ΕΣΠΕΛ για το έργο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών»

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων και εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης»

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια για αντικατάσταση και εφεδρεία παλαιού εξοπλισμού στον Βιολογικό Καθαρισμό πόλεως Κω»

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2019 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια προστατευτικών σημάτων – μεταλλικών κατασκευών»

11. Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσης 2017.

12. Άρση υπολόγου ΧΕΠ 11/2019 απόφαση Δ.Σ. 357/01-12-2018 «Δαπάνη σύνδεσης Παροχής Ρεύματος».

13. Έγκριση υπερωριών προσωπικού της ΔΕΥΑ Δήμου Κω για το έτος 2020.

14. Εγκρίσεις και δεσμεύσεις δαπανών.

15. Λοιπά θέματα.

16. Αιτήσεις δημοτών

Εσωτ. Διανομή: Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω, από

Πολιτική

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Forum του INSULEUR που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε. (INSULEUR) και

©2020 radioproto.gr