Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ. Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΚ. Δείτε τα θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 25-02-2020 και ώρα 11.00 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αποδοχή σχεδίου δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χορήγηση επενδυτικού δανείου ποσού 5.000.000€ για την εκτέλεση της πράξης: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».

2. Λήψη απόφασης για την ρητή αποδοχή του όρου 10.2 του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου χορήγησης του επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 3.000.000€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» της πράξης: «Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».

3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020.

4. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς τη ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ και έγκριση δαπάνης για τα έξοδα ανακοίνωσης των όρων της ρύθμισης στα μέσα ενημέρωσης.

5. Υποβολή τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την πράξη «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού(ΣΑΝ) ΔΕΥΑ Δήμου Κω».

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Παρακολούθησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών και δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ηρακλειδών Δήμου Κω».

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια για αντικατάσταση και εφεδρεία παλαιού εξοπλισμού στον Βιολογικό Καθαρισμό πόλεως Κω»

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια προστατευτικών σημάτων – μεταλλικών κατασκευών».

9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για το έτος 2020-2021».

10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης ατομικής προστασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω για το έτος 2020».

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης προσωρινού αναδόχου για την «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘ΜΑΥΡΙΚΕΣ’ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου».

12. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου».

13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 6/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Λειτουργία εξωτερικών υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».

14. Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Παρακολούθηση και συντήρηση α) των τριών Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ και β) των αντλιοστασίων ακαθάρτων των αποχετευτικών δικτύων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».

15. Έγκριση της υπ΄αριθ. 8/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μονάδας απόσμησης στο αντλιοστάσιο Α2 στην Καρδάμαινα».

16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 9/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης – εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης».

17. Έγκριση της υπ΄αριθ. 10/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΔΕΥΑΚ».

18. Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Δαπάνη συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας».

19. Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2020 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών πόσιμου νερού»

20. Αναμόρφωση κωδικών του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος έτους 2020.

21. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης αμοιβής του για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω (αριθμός αγωγής 1225/ΜΕΙ 166).

22. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την γνωμοδότηση επί της εφαρμογής της απόφασης 158/2018 του Εφετείου Δωδεκανήσου.

23. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Κω με σκοπό την αύξηση της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής για επωφελείς χρήσεις».

24. Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσης 2018.

25. Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 742/06-03-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την «Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση αποστολή λογαριασμών κατανάλωσης νερού και παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ».

26. Έγκριση δαπάνης του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου προϋπολογισμού 7.000€ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2019.

27. Έγκριση δαπάνης για την «Επισκευή των οχημάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 9319, ΜΕ 111176 και ΚΗΥ 9304 της ΔΕΥΑ Κω»

28. Έγκριση δαπάνης για την «Επισκευή γεννητριών ΒΙΟ.ΚΑ. Κω και Α/Σ ‘Α7’»

29. Έγκριση δαπάνης για την «Επισκευή κινητήρων και αντλιών».

30. Εγκρίσεις δαπανών.

31. Λοιπά θέματα.

32. Αιτήσεις δημοτών.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Πολιτική

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΡΟΖΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ: “ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΔΙΝΩ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.”

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΡΟΖΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ: “ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΔΙΝΩ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.” Μητέρα δυο νέων παιδιών, εργαζόμενη πολλές ώρες είτε

Ενημέρωση

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στη Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στη Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ» σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο

©2020 radioproto.gr