«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΩ» & ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΩ»: Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στη Νέα Φαντασία 

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΩ» & ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΩ»: Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στη Νέα Φαντασία 

Πρόσκληση Σε Τακτική Γ.Σ Αρχαιρεσιών Της 05 Δεκεμβρίου 2021

Το Δ.Σ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΩ», αφού έλαβε υπόψη του:

1)Την ισχύουσα Νομοθεσία

2)Το Καταστατικό του σωματείου

3)Την από 24 Νοεμβρίου 2021 απόφαση του Δ.Σ

4)τα έκτακτα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Την Τακτική Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κω την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ στην « ΝΕΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ» με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2) Απολογισμός απερχόμενης Διοίκησης και αποδοχή πεπραγμένων.

3) Εκλογή δύο μελών εφορευτικής επιτροπής της οποίας θα προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κω.

4) Αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή πέντε τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με δύο αναπληρωματικούς τους τριετούς θητείας.

5) Αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία τριών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής και ενός αναπληρωματικού

Αν δεν υπάρξει απαρτία η γενική Συνέλευση χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα

Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την λήψη όλων των ισχύοντων μέτρων που αφορούν στην ενδημούση πανδημία, COVID -19 που θα ισχύουν κατά το χρόνο συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της πανδημίας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή που που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του να τροποποιήσει τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο διεξαγωγής της Τακτικής ειδικής εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται στην συνεδρίαση της το 50% πλέον ενός του συνόλου των μελών της, που έχουν νομίμως το δικαίωμα της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και το δικαίωμα του εκλέγειν βάση του επικυρωμένου καταλόγου.

Σύμφωνα με το αρθ. 11 του Καταστατικού δεν επιτρέπεται η ψήφος διά αντιπροσώπου.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη του σωματείου.

Κάθε μέλος του σωματείου διαθέτει μία(1) μόνο ψήφο.

Οι υποψηφιότητες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του σωματείου έως την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 μ.μ..

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Το ψηφοδέλτιο διαιρείται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων μελών του διοικητικού Συμβουλίου και στο δεύτερο επίσης με αλφαβητική σειρά τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής..

Ο εκλογέας σταυροδοτεί με πέντε σταυρούς υποψηφίους συμβούλους για το ΔΣ, και με τρεις σταυρούς ελεγκτική επιτροπή.

Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκοί ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των έγκυρων ψήφων.

*Γίνεται μνεία ότι κατά την Γενική Συνέλευση θα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσίων, όσον αφορά τους υγειονομικούς κανόνες που θα ισχύουν κατά το χρόνο εκείνο. Τα μέλη υποχρεούνται να πειθαρχήσουν στους κανόνες αυτούς.

Ο Πρόεδρος

Πρόσκληση Σε Τακτική Γ.Σ Αρχαιρεσιών Της 05 Δεκεμβρίου 2021

Το Δ.Σ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΚΩ», αφού έλαβε υπόψη του:

1)Την ισχύουσα Νομοθεσία

2)Το Καταστατικό του σωματείου

3)Την από 24 Νοεμβρίου 2021 απόφαση του Δ.Σ

4)τα έκτακτα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

Την Τακτική Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κω τη Κυριακή 05 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 στη «ΝΕΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ» με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης:

1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2) Απολογισμός απερχόμενης Διοίκησης και αποδοχή πεπραγμένων.

3) Εκλογή δύο μελών εφορευτικής επιτροπής της οποίας θα προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο ορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κω.

4) Αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του προέδρου και έξι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τρεις αναπληρωματικούς τους τριετούς θητείας.

5) Αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή τεσσαρων αντιπροσώπων στην ΠΟΕΙΑΤΑ και δύο αναπληρωματικών

6) Αρχαιρεσίες με μυστική ψηφοφορία τριών μελών της εξελεγκτικής επιτροπής και ενός αναπληρωματικού

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη πρόσκληση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, και ώρα 11:00 πμ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα

Η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με την λήψη όλων των ισχύοντων μέτρων που αφορούν στην ενδημούση πανδημία, COVID -19 που θα ισχύουν κατά το χρόνο συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέξουν λόγοι ανωτέρας βίας λόγω της πανδημίας το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή που θα γνωστοποιηθεί στα μέλη του να τροποποιήσει τόσο την ημερομηνία όσο και τον τόπο διεξαγωγής της Τακτικής ειδικής εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται στην συνεδρίαση της το 50% πλέον ενός του συνόλου των μελών της, που έχουν νομίμως το δικαίωμα της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες και το δικαίωμα του εκλέγειν βάση του επικυρωμένου καταλόγου.

Σύμφωνα με το αρθ. 10 του Καταστατικού δεν επιτρέπεται η ψήφος διά αντιπροσώπου.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη του σωματείου.

Κάθε μέλος του σωματείου διαθέτει μία(1) μόνο ψήφο.

Οι υποψηφιότητες για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , τους αντιπροσωπους της ΠΟΕΙΤΑ και τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του σωματείου έως την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων. Το ψηφοδέλτιο διαιρείται σε τέσσερα επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα , το οποίο τίθεται στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων Προέδρων, στο δεύτερο τμήμα των υποψηφίων του διοικητικού Συμβουλίου, στο τρίτο τμήμα επίσης με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων της Εξελεγκτικής επιτροπής και στο τέταρτο τμήμα τα ονόματα των υποψηφίων της ΠΟΕΙΤΑ με αλφαβητική σειρά.

Ο εκλογέας σταυροδοτεί με ένα σταυρό υποψήφιο πρόεδρο, με 6 σταυρούς για τους υποψηφίους συμβούλους για το ΔΣ, 3 για την εξελεγκτική επιτροπή και 4 για την ΠΟΕΙΤΑ.

Ψηφοδέλτια άκυρα για οποιοδήποτε λόγο, λευκοί ψήφοι ή άλλες μορφές αποχής δεν συμπεριλαμβάνονται στην καταμέτρηση των έγκυρων ψήφων.

*Γίνεται μνεία ότι κατά την Γενική Συνέλευση θα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσίων, όσον αφορά τους υγειονομικούς κανόνες που θα ισχύουν κατά το χρόνο εκείνο. Τα μέλη υποχρεούνται να πειθαρχήσουν στους κανόνες αυτούς.

Ο Πρόεδρος

Περισσότερα για εξερεύνηση

Αθλητικά Νέα

Μ. Πλούμπης: «Απάθεια και απαξίωση του ΔΟΠΑΒΣ προς τον Ανταγόρα» – «Ομερτά» σωματείων στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις

Μ. Πλούμπης: «Απάθεια και απαξίωση του ΔΟΠΑΒΣ προς τον Ανταγόρα» – «Ομερτά» σωματείων στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις   Με αφορμή την ανοικτή επιστολή που απέστειλε όπου

Ενημέρωση

Επικοινωνία Ι. Παππά με τον Υφ. Περιβάλλοντος για τις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών

Επικοινωνία Ι. Παππά με τον Υφ. Περιβάλλοντος για τις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, Ιωάννης Παππάς, συζήτησε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Αμυρά

©2020 radioproto.gr is made with by