Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω

σύμφωνα με τις εγκυκλίους 380 με ΑΠ: 39456/15.6.2022 και 577 με ΑΠ: 41109/9.5.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, επί της οδού Κανάρη 53 Κως,

με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ενός αστικού λεωφορείου τύπου Α175ΑΡ για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1148/21-4-2023 πρότασης της KARAGIANNIS GROUP.

3. Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης λογισμικού – Διαχ. Οικονομικού και Διαχ. Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία.

4. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό οικ: 34101/20-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΓΛ46ΜΤΛ6-Ξ3Φ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – 1η Κατανομή θέσεων.

5. Έγκριση προτάσεως Προέδρου για την ανανέωση των ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης του δικαιώματος διαφήμισης στις στάσεις – στέγαστρα και οχήματα του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας και ορισμός ετήσιων μισθωμάτων.

6. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση του Διευθυντή του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός ΠΕ Ιατρού Γενικής Ιατρικής, ελλείψει αυτού ΠΕ Ιατρού Παθολόγου και ελλείψει αυτού ΠΕ Ιατρού άνευ ειδικότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του έργου παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Συμβουλευτικό Δημοτικό Πολυιατρείο Κω.

8. Μη αποδοχή θέσης οδηγού της υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωσης της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 55/2023 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

Περιγραφή: cid:5872272F-2BAA-4D67-B142-4ED3B2DE2555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση: Κανάρη 53, Κως Τηλ 2242022044 Email: deasko@otenet.gr ΚΩΣ, 12/5/2023 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

9. Αποδοχή οικειοθελών αποχωρήσεων υπαλλήλων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ με σύμβαση ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 7/2022 Ανακοίνωσης της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

10. Αποδοχή οικειοθελής αποχώρησης υπαλλήλου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ με σύμβαση ΙΔΟΧ της υπ’ αριθμόν ΣΟΧ 5/2022 Ανακοίνωσης της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

11. Έγκριση παραίτησης με οικειοθελή αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης και έγκριση καταβολής αποζημίωσης.

12. Έγκριση διαπιστωτικών πράξεων προσωπικού ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ.

13. Έγκριση υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1246/28.4.2023 αίτησης ειδικής άδειας ανατροφής τέκνου.

14. Έγκριση προγράμματος δρομολογίων.

15. Αποδοχή Δωρεάς.

16. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.

17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

18. Ψήφιση Πιστώσεων.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Advertorials

Dermatology & Cosmetics Lab: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά στην θεραπεία κρυολιπόλυσης Coolsculpting by Zeltiq για απώλεια τοπικού πάχους σε μία επίσκεψη!

  Dermatology & Cosmetics Lab: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά στην θεραπεία κρυολιπόλυσης Coolsculpting by Zeltiq για απώλεια τοπικού πάχους σε μία επίσκεψη!   Για ραντεβού :

©2020 radioproto.gr