Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε δημόσια δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Κω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του N. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ’ αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Κω Οικονομικού έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για την μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων του καταργούμενου ν.π.π.δ. «ΔΟΠΑΒΣ» και της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης «ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ».

3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Παραλιακής Οδού Καρδαμαινας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Α.Μ. 09/21).

4. Έγκριση του υπ΄αρ. 4645/28-02-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού φορτωτή με εξαρτήσεις».

5. Έγκριση του υπ΄αρ. 4650/28-02-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Απεντόμωση Μυοκτονία σε κτήρια του Δήμου Κω».

6. Έγκριση του υπ΄αρ. 4642/28-02-2024 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμου Κω».

7. Έγκριση 2ου Πρακτικού (2ο στάδιο κατακύρωσης) ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάθεση μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ. : 03/2022).

8. Έγκριση για τοποθέτηση ικριωμάτων εντός του αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Κω.

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 3596/11.1.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

10. Έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για εγκατάσταση δικτύου στην περιοχή Μαστιχαρίου στην Κω.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδοσίου στην Αθήνα από 10 έως 12/03/2024 ώστε να παραστεί στο 3ο Forum του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού που θα πραγματοποιηθεί 11 & 12/03/24.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Κω κ. Καμπουράκη Σταμάτιου στην Αθήνα από 11 έως 16/03/2024 ώστε να παραστεί στο 3ο Forum του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού που θα πραγματοποιηθεί 11 & 12/03/24, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στις 13/3 και στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής στις 14/03.

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Κω κ. Χρυσόπουλου Αλέξανδρου στην Αθήνα από 01 έως 02/03/2024 ώστε να παραστεί στην έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ΔΑΦΝΗ στις 02/03.

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Κω κ. Χατζηχριστοφή Παναγιώτη στην Αθήνα από 7 έως 11/03/2024 ώστε να παραστεί σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών για θέματα που αφορούν στο Δήμο Κω καθώς και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με υπηρεσιακά στελέχη για το συντονισμό και την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων.

15. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή επιχορηγήσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) από τον Δήμο Κω.

16. Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 355/20-11-2023 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί λήψης απόφασης για τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την επίδοση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος.

17. Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 374/08-012-2023 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής περί λήψης απόφασης για τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την επίδοση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος.

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

Κασσιώτη Γεωργία

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

  Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κω για συνταξιοδοτικά και social security θέματα την Τρίτη 23 Απριλίου στο H20 all day cafe restaurant 

   Κλιμάκιο της Αμερικανικής Πρεσβείας θα επισκεφτεί την Κω για συνταξιοδοτικά και social security θέματα την Τρίτη 23 Απριλίου στο H20 all day cafe restaurant 

©2020 radioproto.gr