Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Προσλήψεις 7 ατόμων στην ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

ΗΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου:

-δύο (02) ατόμων, ειδικότητας «ΔΕ οδηγών» με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, 

-ενός (01) ατόμου, ειδικότητας «ΔΕ οδηγών» με σύμβαση εξάμηνης διάρκειας, 

-ενός (01) ατόμου, ειδικότητας «ΔΕ Σταθμαρχών» οκτάμηνης διάρκειας, 

-ενός (01) ατόμου, ειδικότητας (ΔΕ Σταθμαρχών) εξάμηνης διάρκειας, και 

-δύο (02) ατόμων, ειδικότητας «ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού», με σύμβαση εργασίας 8μηνης διάρκειας, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2023 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ:69ΒΓΟΞΓΥ-ΧΞ4). 

Η σχετική ανακοίνωση, το ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και το έντυπο αίτησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr . 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ

2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήστα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας: 22420 22044). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.  

Η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/9/2023 έως και 9/10/2023.

Γραφείο Τύπου

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Αθλητικά Νέα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ «KOS ΜΤΒ#2 – 2024»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ «KOS ΜΤΒ#2 – 2024» Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο διασυλλογικός αγώνας ορεινής ποδηλασίας KOS MTB#2 – 2024, στην Τσουκαλαριά,

©2020 radioproto.gr