Προσλήψεις Ειδικοτήτων Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού για τα Επαρχεία Καλύμνου και Καρπάθου από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των κατοίκων των Περιφερειακών Ενο-τήτων Καλύμνου και Καρπάθου που καλούνται να ανταποκριθούν καθημερινά, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες και ολοένα αυξανόμε-νες δυσκολίες που παρουσιάζονται, αξιοποιούμε κάθε μέσο για την υποστήριξη τους.

Έπειτα από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοι-νωνικής Μέριμνας κ. Γιασιράνη Χαρούλας και την ομόφωνη έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 17/07 , προχωρούμε στην σύναψη σύμβασης έργου δύο ειδικοτήτων , ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών αντίστοιχα που θα δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια των συνοδευτικών μέτρων του Προ-γράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τα-μείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» με στόχο και την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης – ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης στους ωφελούμενους του προγράμματος.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υ-ποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής (προσωπι-κής υγιεινής). Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότη-τες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και ενδυνάμωση των ωφελουμένων.Η υποστήριξη θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Η Αντιπεριφερειάρχης Χαρούλα Γιασιράνη δήλωσε σχετικά: «Πέραν της κάλυψης των αναγκών επιβίωσης των συμπολιτών μας ,μεριμνούμε για την ψυχοκοινωνική στήριξη και την ενδυνάμωση τους. Τα υποστηρικτικά μέτρα που αξιοποιούμε ενισχύουν την κοι-νωνική συνοχή σε μια περίοδο που η απειλή της ανεργίας, το οικο-νομικό άγχος και ο φόβος απώλειας του εισοδήματος είναι κυρίαρχα σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Αποτελεί χρέος μας, να στηρί-ξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο και μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας .»

#Υποστηρίζουμε Έμπρακτα

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by