ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ
Σας προσκαλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Συμβουλίου της
Κοινότητας Ασφενδιού την 28/7/2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00, που θα
γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος
Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με το παρακάτω
θέμα:
«Λήψη απόφασης έκτακτων μέτρων για την διασφάλιση πρόληψης προστασίας
από πυρκαγιές στον Ορεινό όγκο του Ασφενδιού, από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς .»
Ο Πρόεδρος Της Κοινότητας Ασφενδιού
Γιωργαλλής Μιχαήλ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου 2023

Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 27 Σεπτεμβρίου 2023 Ο Δήμος Κω με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού διοργανώνει εκδήλωση την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Τιγκάκι στον κεντρικό

©2020 radioproto.gr