Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο Δήμο Κω

Προκήρυξη θέσεων εργασίας στο Δήμο Κω

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) οδηγών (ΔΕ Οδηγών) και μίας (1) νοσηλευτών (ΠΕ Νοσηλευτών, εν ελλείψει ΤΕ, εν ελλείψει ΔΕ), χρονικής διάρκειας το αργότερο έως 14/9/2020,

σύμφωνα με την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020, όπως κυρώθηκε με τον νόμο 4682/2020, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης του περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19,

με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα,

ανακοινώνει ο Δήμος Κω.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Τον τίτλο σπουδών και εν γένει τους τίτλους που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις επιμέρους ειδικότητες. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτού από την αρμόδια Διεύθυνση.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στις επιμέρους ειδικότητες

Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ενώ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω (www.kos.gov.gr ) όπου

μπορεί να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος όπως και να εκτυπώσει τη σχετική αίτηση (με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6), καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: hr@kos.gr

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2242360489, 2242360481, 2242360423.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα Δευτέρα 25/05/2020 έως και αύριο Τρίτη 26/05/2020.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

H ΚΙ.ΛΕ.ΚΩ ξεκινά τις καλοκαιρινές της δράσεις την Τρίτη 13/06 στις 21:00, στον Θερινό Κινηματογράφο Ορφέα, με τη βραβευμένη ταινία από το Μαρόκο Το Μπλε Καφτάνι.

H ΚΙ.ΛΕ.ΚΩ ξεκινά τις καλοκαιρινές της δράσεις την Τρίτη 13/06 στις 21:00, στον Θερινό Κινηματογράφο Ορφέα, με τη βραβευμένη ταινία από το Μαρόκο Το Μπλε Καφτάνι. Το Μπλε

©2020 radioproto.gr