Νοσοκομείο Κω: Προκήρυξη θέσεων 2 Παθολόγων, 1 παιδιάτρου και 1 Ακτινολόγου

Share This Post

 

Νοσοκομείο Κω: Προκήρυξη θέσεων 2 Παθολόγων, 1 παιδιάτρου και 1 Ακτινολόγου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ.1, του αρθ.69, του Ν.2071/1992 (Α΄123) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρθ.35 «Εισαγωγικός βαθμός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.», του Ν.
4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (Α’50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του
ν.4461/2017 (Α’38),
γ) της παρ.10, του αρθ.69, του Ν. 2071/1992 (Α’123),
δ) της παραγ.16 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 (Α’129)
ε) του άρθρου 7 και 8 του ν.4498/2017 (Α’172) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο ένατο του
ν.4517/2018 (Α’22),
στ)του άρθρου 45 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ. του π.δ.73/2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του π.δ.121/2017 (Α’148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»,
η) του άρθρου 4 του ν.4528/2018 (50α) αντικαταστάθηκε το άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του
ν.1397/1983 (Α’143) και δεν ορίζεται πλέον όριο ηλικίας για την πρόσληψη ιατρών σε θέσεις του κλάδου
Ε.Σ.Υ.
2. Την με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (φεκ.320/Α΄/6-2-2020) Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για
θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»
3. Το με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη
διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ
ΩΝ2Φ465ΦΥΟ-1ΘΖ).
4. Το με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη
διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ και υποβολής υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ 94ΑΟ465ΦΥΟΘ3Χ).
5. Το με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.23727/20-3-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα
διευκρινήσεις σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ σε νέα προκήρυξη.
6. Το με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.31245/20-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα
διευκρινήσεις σχετικά με την δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης υποβολής υποψηφιότητας ιατρών κλάδου
Ε.Σ.Υ.
7. Το με Αριθμ.Πρωτ.:Α1β/Γ.Π.43345/12-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα Συγκρότηση
και ορισμός μελών των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 1ης και 2ης Υγειονομικής
Περιφέρειας (ΑΔΑ:6329465ΦΥΟ-ΟΜΛ).
8. Το με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα
παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, τον τρόπο προκήρυξης και την διαδικασία υποβολής
αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ:6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1).
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σελίδα 2 από 7
9. Το με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.60384/3-8-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα
διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία της συνέντευξης για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.
(ΑΔΑ:ΩΖ3Ν465ΦΥΟ-ΙΜΦ).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 107, του Ν.4583/2018 (φεκ.212Α’/18-12-18).
11. Τον ισχύοντα οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»
ΦΕΚ.1152/Β΄/10-4-2012, όπως συμπληρώθηκε α) με το φεκ.1289/Β’/28-5-2013 και β) φεκ.1559/Β΄/17-4-
2021.
12. Το άρθρο 165 του Ν.4600/9-3-2019 φεκ.43/Α’ κατάργηση διασύνδεσης Νοσοκομείων.
13. Την με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-6-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με
θέμα: Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής
για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.2804/30-6-2021/τ.χ.Β’.
14. Την υπ’ Αριθμ.Πρωτ.:Γ4β/Γ.Π.οικ.5232/28-1-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας όπου διορίζεται ως
Διοικητής του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ, ο κ. Βασιλειάδης Σταμάτιος του Στρατή (ΦΕΚ.56/30-1-2020/τ.χ.ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ).
15. Το με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.33454/7-6-2022 έγγραφο της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.
16. Την με Αρ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.45011/04-08-2022 (ΑΔΑ:6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ) απόφαση της
αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα: «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων
ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»
17. Την με Αριθμ.:275/05-08-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΧΥ46904Τ-ΘΗΙ) εγκριτική Πράξη Διοικητή του
Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ».
18. Το γεγονός ότι οι εγκεκριμένες θέσεις προς προκήρυξη του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ δεν
είναι δεσμευμένες και είναι κενές.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
την πλήρωση των παρακάτω ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) θέσεων ειδικευμένων Ιατρών επί
θητεία κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», ως εξής:
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
3 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ 1
4 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:
α. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από κράτη μέλη της Ε.Ε.
β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
δ. Δεν απαιτείται όριο ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου άρθρου του ν.
4528/2018 (50Α) που αντικατέστησε το άρθρο 26 «Προσόντα ιατρών» του ν.1397/1983
(Α΄143)
ε. Για τον διορισμό στις παραπάνω θέσης δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα
(παρ.2, άρθρο 13 του Ν.1965/91).
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σελίδα 3 από 7
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ.
είναι τα εξής:
1. Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
esydoctors.moh.gov.gr
2. Αρχείο pdf ή jpg του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται το
πτυχίο με τη σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η απόφαση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ,
όπου απαιτείται. Όλα τα προαναφερόμενα θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου/ων pdf ή jpg.
3. Αρχείο pdf ή jpg με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. Για την
κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β’, η άσκηση του
επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια, β) για το βαθμό Επιμελητή Α’, η άσκηση του επαγγέλματος για
εννέα (9) χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια.
4. Αρχείο pdf ή jpg της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
5. Αρχείο pdf ή jpg με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται
ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός
χρόνος άσκησής της και για τους οδοντιάτρους αντίστοιχη βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου.
6. Αρχείο pdf ή jpg του Πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και
επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
7. Είναι υποχρεωτική η υποβολή αρχείου pdf ή jpg με υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του
υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:
Για θέσεις Επιμελητών Α’ και Β’
(α) δεν υπηρετώ σε ομοιόβαθμη με την υπό διεκδίκηση θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή υπηρετώ σε
ομοιόβαθμη με την υπό διεκδίκηση θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και έχω συμπληρώσει δυο χρόνια
συνεχούς υπηρεσίας στη θέση αυτή
(β) δεν έχω παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) χρόνων
από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την
ημερομηνία παραίτησής μου.
(γ) δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.
Για θέσεις Διευθυντών:
(α) υπηρετώ σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή και έχει παρέλθει εξαετία
από τη λήψη του βαθμού
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σελίδα 4 από 7
(β) δεν έχω παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) χρόνων
από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την
ημερομηνία παραίτησής μου.
(γ) δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.
8. Αρχείο pdf ή jpg βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου για διορισμό ιατρού. Επισημαίνεται ότι
δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό άλλα υποβάλλεται για διευκόλυνση του συμβουλίου. Για την
απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η
υποβολή αρχείων των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής,
όπως καθορίζονται στη σχετική απόφαση του καθορισμού των κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας
υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ..
9. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά.
Αρχεία pdf ή jpg με το Εξώφυλλο και σελίδα βιβλίου περιλήψεων ή δημοσιευμένων άρθρων θα πρέπει
να υποβληθούν σύμφωνα με το πλήθος που θα δηλωθούν, όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση των
κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ώστε να λάβει ο υποψήφιος για
διορισμό ιατρός τα αντίστοιχα μόρια.
10. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν Αρχείο pdf ή jpg με
πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικά αρχείο pdf ή jpg με βεβαίωση γνώσης της ελληνικής που έχει χορηγηθεί
μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ή
τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή τίτλος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτιμία και
αντιστοιχία πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις ή τίτλος ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.
11. Για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική εμπειρία, για να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό
ιατρός την ανάλογη μοριόδοτηση θα πρέπει να υποβάλλει αρχεία pdf ή jpg με τα πιστοποιητικά ή τις
βεβαιώσεις τα οποία θα την αποδεικνύουν. Εάν δεν διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρία, μπορεί να
δηλώσει και να λάβει τα μόρια που αντιστοιχούν στη προϋπηρεσία που διαθέτει μετά την λήψη της
ειδικότητας του.
Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα
στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα αρχεία pdf ή jpg των
ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης
(APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’
αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ:
ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σελίδα 5 από 7
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την
προϋπόθεση να φαίνεται ότι τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Στην απόφαση προκήρυξης οι ειδικότητες θα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με την
Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/20-9-2018 (Β΄4138) Υπουργική Απόφαση. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα
με το Π.Δ.415/1994 (Α΄ 236), είναι ισότιμοι και ισοδύναμοι σύμφωνα με το παράρτημα ΠΙΝΑΚΑ Α΄.
Επίσης, στην απόφαση προκήρυξης πρέπει να αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να
υποβάλλουν οι υποψήφιοι για κάθε θέση αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη ηλεκτρονική
πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr.
Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε
δικαιολογητικό ή έγγραφο, είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία (Δικαιολογητικά
τύπου Β’) είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από το υποβληθέντα αρχεία.
Γ. Κάθε απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3861/2010 (Α΄ 112) και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπο
Ιατρικούς Συλλόγους και όταν πρόκειται για θέσεις Οδοντιάτρων, στην Ελληνική Οδοντιατρική
Ομοσπονδία και στους κατά τόπο Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Με ευθύνη της οικείας Δ.Υ.Πε.
αναρτώνται στον ιστότοπό της εκτός από τις προκηρύξεις των μονάδων της και οι προκηρύξεις των
Νοσοκομείων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Αντίστοιχα ευθύνη του ΕΚΑΒ είναι η ανάρτηση
των προκηρύξεων των ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.ΑΒ. στον ιστότοπό του.
Δ. Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:
Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
esydoctors.moh.gov.gr με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.
Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη
συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
Επισημαίνεται ότι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή αν
δεν έχει παρέλθει εξαετία από την λήψη του βαθμού (άρθρο 4 του Ν.3754/2009).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 12/08/2022 ώρα 12:00 (μεσημέρι)
και λήγει στις 02/09/2022 ώρα 24:00.
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των
προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5)
φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.),
δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σελίδα 6 από 7
Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου
Υγείας esydoctors.moh.gov.gr, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της
προκήρυξης των θέσεων (παρούσα), συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
α) τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία
καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος, καθώς και β)
τα αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β»,
που αφορούν στα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται και συμπληρώνονται σύμφωνα με
τους πίνακες 2, 3, 4, 5 και 6 του παραρτήματος. Στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α» και σε ότι αφορά
στη Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας από την οποία να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει εκπληρώσει την
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή απαλλαγή της υποχρέωσης, παρέχεται η δυνατότητα στους
γιατρούς, οι οποίοι έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο
δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση – πιστοποιητικό από τον φορέα που έχει
εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το
τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου
Υγείας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του
αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει ή στο Ε.Κ.Α.Β. Η
αίτηση – δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως
προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του υποψηφίου. Δεδομένου ότι η επεξεργασία
των αιτήσεων – δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα
αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης – δήλωσης που αναφέρονται σε αντίστοιχα
προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η
ηλεκτρονική αίτηση – δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η
οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν δεν συμπληρωθούν –
επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια – πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να
υποβληθεί. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων – δηλώσεων δεν είναι εφικτή, όμως ο
υποψήφιος δύναται, εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα και να
υποβάλει εκ νέου αίτηση – δήλωση. Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία
αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που
επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή
τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι 2 MB. Το
Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε
δικαιολογητικό ή έγγραφο (τύπουΒ΄), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία είτε λόγω
ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία (τύπου Α΄ και Β΄).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 Υπουργείο Υγείας – Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν. Π. – Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ (Αριστοτέλους 17, Τ.Κ.10187, Αθήνα)
φαξ: 210-5248751, e-mail: dpnp_a@moh.gov.gr
 2
η
Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου – Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ 182 33
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
φαξ: 210-4212180 e-mail: daad@2dype.gr
 Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντους, Τ.Κ.106 75, Αθήνα) φαξ: 210-7258663, e-mail: pisinfo@pis.gr
 Ιατρικός Σύλλογος Κω (Ελευθερίου Βενιζέλου 5 Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ) φαξ:2242026551, e-mail: iskoippokratis@gmail.com
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σελίδα 7 από 7
 Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου (Ερυθρού Σταυρού 14 Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ) φαξ: 2241078009, e-mail: med@isrodou.gr
 Ιατρικός Σύλλογος Καλύμνου (Άγιος Θεολόγος Τ.Κ.85200 Τ.Θ.5 ΚΑΛΥΜΝΟΣ) φαξ:2243029573, e-mail : info@isek.gr

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Κως: Συνελήφθη Τούρκος καταδρομέας για διακίνηση μεταναστών – Τι βρέθηκε στο κινητό του

Κως: Συνελήφθη Τούρκος καταδρομέας για διακίνηση μεταναστών – Τι βρέθηκε στο κινητό του Κλιμάκια της ασφάλειας και της ΕΥΠ έχουν σπεύσει στην Κω για την έρευνα. Ο Τούρκος δήλωσε

Ενημέρωση

Το επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού για να λειτουργήσει η Σχολή Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο

Το επόμενο βήμα είναι η προκήρυξη των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού για να λειτουργήσει η Σχολή Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο Την ικανοποίησή του

©2020 radioproto.gr is made with by