ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για τις θέσεις

Γενικού Διευθυντή & Διευθύνοντος Συμβούλου

Της Εταιρείας «ΚΩΑΝ ΑΕ»

Το ΔΣ της Αναπτυξιακής ΚΩΑΝ ΑΕ έχοντας υπόψη:

α) τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της εταιρείας,

β) την από 12/02/2021 (Θέμα 3) Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,

με ομόφωνη απόφασή του ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ μέχρι και τη Δευτέρα 5 Απριλίου, την προθεσμία πλήρωσης των θέσεων: Γενικού Διευθυντή και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας με το σύστημα της δημόσιας ανακοίνωσης και της επιλογής από το Δ.Σ. και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν σχετική αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται και εμφανίζονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη μέχρι την 05/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 24:00 μ.μ. στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο koan-ae@kos.gr .

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by