ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ: Προσλήψεις

Η ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω) ανακοίνωσε πρόσληψη εργαζόμενων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας:

1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ:Ω3ΞΩΟΞΓΥ-ΠΜ6) συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στις ειδικότητες, «ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου [Δ΄ (D) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου», «ΔΕ Εκδοτών εισιτηρίων», ΔΕ Ελεγκτών, «ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου Κινήσεως – Σταθμάρχες», «ΔΕ Υπευθύνων Προμηθειών», «ΔΕ Αποθηκαρίων», «ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας κτιρίων», «ΥΕ Καθαριστών οχημάτων» και «ΥΕ Νυχτοφυλάκων».

2. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ (ΑΔΑ:ΩΙΨΑΟΞΓΥ-Ω0Β) ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στην ειδικότητα «ΔΕ Υπάλληλος Λογιστηρίου».

Οι σχετικές ανακοινώσεις και τα έντυπα αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kos.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω,

Κανάρη 53, Κως, Τ.Κ.: 85300, Ν. Δωδεκανήσου, υπόψη κας Βασιλικής Μουσελλίμη (τηλ. επικοινωνίας :2242022044).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 31/3/2021 έως και 9/4/2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο τoυ Δήμου Κω (www.kos.gov.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr) .

Γραφείο Τύπο

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by