1. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με διατάξεις αρ.20 Ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α΄78/2019/24-05-
2019), η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων για
τα ήδη vηολογημένα- λεμβολογημένα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται από
άρθρο 1 ν.4256/2014, ήτοι σκάφη άνω των επτά (07) μέτρων, Ελληνικής σημαίας, ορίζεται μέχρι
την 15/09/2019.
2. Σύμφωνα με διαλαμβανόμενα σε αρ.5 της ΠΟΛ.1209/2018/12-11-2018(ΦΕΚ
Β΄5092/2018/14-11-2018) , η διαδικασία για εγγραφή στο e- Mητρώο πλοίων έχει ως εξής:
• Υπό ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την
ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων, γίνεται καταχώρηση αυτών στην
ηλεκτρονική εφαρμογή https://www.aade.gr/polites/mitroo-ploion.
• Στη συνέχεια, αφού συμπληρωθούν τα κατάλληλα πεδία και πραγματοποιηθεί η
προσωρινή αποθήκευση, υποβάλλεται μαζί με την βεβαίωση εγγραφής από την
παραπάνω εφαρμογή και ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 8448) ύψους
εβδομήντα πέντε (75) € μετά αποδεικτικού πληρωμής, καθώς και Έγγραφο
Εθνικότητας-ΠΓΕ/Π.Α. αποθηκευμένου πλοίου (προς αντιπαραβολή στοιχείων),
με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην διεύθυνση kos@hcg.gr ), στη Λιμενική Αρχή, ώστε να
ολοκληρωθεί η καταχώρηση.
3. Υπό το πρίσμα των προρρηθέντων και έχοντας υπ΄ οψίν ότι κατά τη σύνταξη της
παρούσης Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης ελαχίστων ανωτέρω αιτήσεων,- οι κάτοχοι
ιδιωτικών σκαφών αναψυχής τα οποία είναι νηολογημένα/λεμβολογημένα σε Λιμενική Αρχή Κω
να απευθυνθούν ΑΜΕΣΑ σε Λιμενικές Αρχές Κω-Καρδάμαινας-Νισύρου προς διεκπεραίωση των
ανωτέρω διαδικασιών. Σε διαφορετική περίπτωση Υπηρεσία μας θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση
επιβολής κυρώσεων που προβλέπονται από αρ.13 παρ. 1 εδ. ε) Ν.4256/2014, όπως ισχύει.
Εκ της Λιμενικής Αρχής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΩ

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2019 radioproto.gr is made with by