ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΩΡΑ 19:00,

ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
2. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Πρωτοβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Κω.
4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής
Επιτροπής Δήμου Κω.
5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας.
6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω.
7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Δημοτικού Ραδιοφωνικού
Σταθμού Κω.
8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ της Μονομετοχικής Ανώνυμης
Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω.
9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Α.ΝΕ.Μ. Α.Ε.
10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Ε.ΚΟ.ΤΑ Α.Ε.
11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της ΒΙΜΕΛ Α.Ε.
12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Δ/Σ του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού Κω –
Νισύρου.
13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Δ/Σ της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης.
14. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση στο Δήμο Κω με επιλογή κατόπιν προκήρυξης
προσώπου, ως συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, (αρθρ. 7 ν. 4623/2019).
0000251692
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 09 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΟΣ ΚΩ – ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7-85300 ΚΩΣ – ΤΗΛ. 2242360431-432-433 -FAX. 2242021341 Σελίδα2
15. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή
εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 4, του άρθρου 5 και παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/1981.
16. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή
διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ακίνητων Δήμου
Κω.
17. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης
φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων, (αρθρ. 199 Ν. 3463/2006) Δήμου Κω.
18. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης
ετήσιων μητρώων αρρένων Δήμου Κω.
19. Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και
προβολής Δήμου Κω.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ/ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ.
 ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Ν.Π.Δ.Δ. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ – ΑΡΧΕΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by