Επιστολή της Δύναμης Αλλαγής στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για την συνεδρίαση

Επιστολή της Δύναμης Αλλαγής στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για την συνεδρίαση

ΠΡΟΣ: κ. ΚαλλούδηΙωάννη

Πρ. Δ. Συμβ. Δήμου Κω

Κύριε Πρόεδρε,

Μετην με αριθμό πρωτοκόλλου 11636/ 28.05.2020 πρόσκληση σας, κληθήκαμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,σήμερα 29.05.2020, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1)ΟρισμόςΕκπροσώπουΔήμουΚωγιατησυμμετοχήτουστηνιδρυτικήΓ.Σ.τωνμετόχωντουυπό σύσταση Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. ΟΤΑ (ΦΟΔΣΑ).

2)Λήψηαπόφασηςγιατηναπευθείαςκαιχωρίςδημοπρασίαμίσθωσηακινήτων,γιατηστέγαση σχολικών μονάδων.

3)Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Πυλίου Κω στην περιοχήΑμανιού.

4) Αποδοχή της ΚΥΑ για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

5) Λήψηαπόφασηςγιατηνπαράτασητουυπ’αριθμ.19462/30-05-2014 συμφωνητικούμίσθωσηςακινήτου με ΚΜ 2391 που βρίσκεται στην Κοινότητα Ασφενδιού.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 αναφέρει:

«Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του, η

οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών».

Η παράγραφος 5 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 αναφέρει:

«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»

Στην πρόσκληση που μας αποστείλατε σημειώνετε ότι «ΗκατεπείγουσασύγκλησητουΔημοτικούΣυμβουλίουσυνίσταταιστογεγονόςότι,όλα τα ανωτέρωθέματα,έχουν καταληκτικές ημερομηνίες και απαιτείται η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, προς αποφυγήν ληξιπρόθεσμων ενεργειών».

Από τα συνημμένα όμως έγγραφα που μας στείλατε αλλά και την γνώση επί των θεμάτων που έχουμε, προκύπτει ότι κανένα από τα θέματα δεν έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα όπως απαιτεί η προαναφερόμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

Για το 1Ο θέμα:

Η σχετική πρόσκληση εστάλη στον Δήμο Κω και έλαβε πρωτόκολλο στις 22/05/2020 άρα θα μπορούσε να περιληφθεί στην πρόσκληση για συνεδρίαση που εκδόθηκε εκείνη την ημέρα, ενέργεια που δεν έγινε.

Επιπρόσθετα καθώς η ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου, θα μπορούσε να ενταχθεί σε νέα τακτική συνεδρίαση πριν από αυτή την ημερομηνία.

Για το 2Ο θέμα:

Σύμφωνα με τα εισηγητικά έγγραφα το συμφωνητικό μίσθωσης για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κω έχει λήξει από τις 31/01/2020.

Επίσης σύμφωνα με τα εισηγητικά έγγραφα το συμφωνητικό μίσθωσης για την στέγαση των μονάδων ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει λήξει από τις 28/01/2020.

Η διοίκηση, δηλαδή η δημοτική αρχή τα γνώριζε αυτά και όφειλε εκ του νόμου, να κινήσει εγκαίρως τις σχετικές διαδικασίες και να εισάγει το θέμα σε τακτική

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι έκτακτα, 4 μήνες μετά την λήξη των σχετικών συμφωνητικών.

Επιπρόσθετα έχει ληφθεί με πρόταση της δημοτικής αρχής, η με αριθμό 11/27.01.2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η μίσθωση με δημοπρασία ακινήτων για την στέγαση αυτών των σχολικών μονάδων, διαδικασία για την οποία δεν έχουμε καμία ενημέρωση.

Για το 3Ο θέμα:

Από την εισήγηση που μας έχει αποσταλεί δεν προκύπτει καμία καταληκτική ημερομηνία ή άλλος κίνδυνος ώστε να χαρακτηριστεί ως κατεπείγον. Αντίθετα προκύπτει ότι ήδη λειτουργεί στον χώρο που προτείνεται να μεταστεγαστεί και θα έπρεπε ήδη από τότε να έχει εισαχθεί ως θέμα σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για το 4Ο θέμα:

Από την εισήγηση που μας έχει αποσταλεί δεν προκύπτει καμία καταληκτική ημερομηνία ή άλλος κίνδυνος ώστε να χαρακτηριστεί ως κατεπείγον.

Για το 5Ο θέμα:

Σύμφωνα με το εισηγητικό έγγραφο το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου λήγει στις 31/05/2020.

Η διοίκηση δηλαδή η δημοτική αρχή το γνώριζε αυτό και όφειλε εκ του νόμου, να κινήσει εγκαίρως τις σχετικές διαδικασίες και να εισάγει το θέμα σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι έκτακτα 3 ημέρες πριν την λήξη του.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης

ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΣ 2023

1) Κυρίτσης Γιώργος

2) Γερασκλής Δαυίδ

3) Ζερβός Μανώλης

4) Κιάρης Μηνάς

5) Κρητικός Αντώνης

6) Μαραγκός Σεβαστιανός

7) Μουζουράκης Θεόφιλος

8) Παπαχρήστου Ευτέρπη

9) Παρισίδου Σμαραγδή

10) Πή Βασιλεία

11) Σιφάκης Ηλίας

12) Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Α.Ο. Αναγέννηση Ασφενδιού: Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά διοργανώνει η ομάδα μας με μια γυναίκα καλλιτέχνιδα «μύθο» στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Α.Ο. Αναγέννηση Ασφενδιού: Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά διοργανώνει η ομάδα μας με μια γυναίκα καλλιτέχνιδα «μύθο» στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. ➡️  Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου

©2020 radioproto.gr