ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΕΣ

Μετά την ματαίωση των κατά την 30η Οκτωβρίου 2023 και 31η Οκτωβρίου 2023 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις με αριθμό πρωτ. 26866/26-10-2023 και 27106/30-10-2023 προσκλήσεις, επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία, σας προσκαλούμε σε νέα επαναληπτική κατεπείγουσα συνεδρίαση, την 1η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο).

Γίνεται μνεία ότι:

α) Κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, Τεύχος Πρώτο) το Δημοτικό Συμβούλιο αν μετά από δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που θα είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

β) Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (άρθρο 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/14-4-2014, Τεύχος Πρώτο).

Συνεπώς, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν, εμπίπτουν στο ανωτέρω ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και είναι τα εξής:

 

1. Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 21741/25-8-2023 σύμβασης με αντικείμενο τη μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων και ανατρεπόμενων φορτηγών οχημάτων με γερανό (Ομάδα Α: «Εργασίες Αποκομιδής Αστικών Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Κω») (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

2. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω ως μοναδικός μέτοχος για τη συμμετοχή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (ΜΑΕΕΤΛΚ)» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

“Πεδίο μάχης” το κέντρο της Κω – Απίστευτες σκηνές με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μετανάστες

“Πεδίο μάχης” το κέντρο της Κω – Απίστευτες σκηνές με σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μετανάστες Πηγή: www.vimatisko.gr Μπορεί τα επεισόδια στο Πυλί ανάμεσα στους μετανάστες

Αθλητικά Νέα

Μία ακόμη χρυσή χρονιά ολοκληρώθηκε για την Ακαδημία Κω – Ποδηλασία, Ironman και διεθνείς αγώνες! 

Κολάζ φωτογραφίας: Aegeanews.gr Μία ακόμη χρυσή χρονιά ολοκληρώθηκε για την Ακαδημία Κω – Ποδηλασία, Ironman και διεθνείς αγώνες!  Η ολοκλήρωση του διήμερου αγώνα ορεινής ποδηλασίας

©2020 radioproto.gr