Επαναληπτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω

Μετά την σημερινή ματαιωθείσα κατεπείγουσα και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω καλείται σε νέα κατεπείγουσα συνεδρίαση, αύριο Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου & ώρα 13:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,

όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και του αρθρ. 10 παρ. 1 της 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ-55 Α/11-3-2020) “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α’), και εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131/Β/28-07-2020),

με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

· Ορισμός εκπροσώπου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αιγαίου ΑΕ (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ).

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2019 radioproto.gr is made with by