Εκπτωτη από δύο έργα της Περιφέρειας στην Κω, εργολαβική εταιρεία των Αθηνών

Εκπτωτη από δύο έργα της Περιφέρειας στην Κω, εργολαβική εταιρεία των Αθηνών

Πηγή: www.vimatisko.gr

Με δύο αποφάσεις που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κηρύχθηκε έκπτωτος η ανάδοχος των έργων:
-«Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.Αι., δευτερευόντων οδικών αξόνων νήσου Κω και οδικού δικτύου νήσου Νισύρου».
– «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.Αι. Κεντρικού Άξονα Νήσου Κω».
Στο πρώτο έργο παρήλθε την 9-02-2024 η προθεσμία που τέθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε.οικ.74/8-01-2024 (ΑΔΑ:Ρ4ΗΙ7ΛΞ-35Π) Ειδική Πρόσκληση από την ανωτέρω επίδοση για την εκτέλεση των εργασιών, χωρίς να συμμορφωθεί και στο δεύτερο παρήλθε την 20-01-2024 η προθεσμία που τέθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε. οικ. 73/8-01- 2024 (ΑΔΑ:ΨΩΚ97ΛΞ-ΩΥ1) Ειδική Πρόσκληση από την ανωτέρω επίδοση για την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης ΣΑΟ και την 09-02-2024 η προθεσμία που ετέθη με την ίδια ειδική πρόσκληση για την εκτέλεση των λοιπών εργασιών (υπό 2. Εργασίας Οδοστρωσίας-Ασφαλτικά και Εργασίες πρασίνου), χωρίς να συμμορφωθεί.

Πρόκειται για την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» που έχει το δικαίωμα υποβολής ένστασης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr