Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Share This Post

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου ανακοινώνεται ότι στις 5 Φεβρουαρίου 2021 αναρτήθηκαν
στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. οι δασικοί χάρτες του συνόλου των περιοχών
αρμοδιότητας Δ/νσεως Δασών Δωδεκανήσου. Στο πρόγραμμα Διαύγεια μπορεί να αναζητηθεί
η απόφαση Ανάρτησης με αρ. πρωτ. 5962/5-2-2021. (ΑΔΑ 6Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ0)..
Α. Αντικείμενο των δασικών χαρτών
Αντικείμενο των δασικών χαρτών αποτελεί η διαχρονική απεικόνιση των ορίων αφενός των
δασικών οικοσυστημάτων αφετέρου των μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, που δεν
υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επισημαίνουμε ότι στους δασικούς
χάρτες δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών.
Β. Τρόποι ενημέρωσης για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη:
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να δουν τους Δασικούς Χάρτες και να ενημερωθούν για
το περιεχόμενό τους στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε.:
(Άρθρο 1 της Αρ. 151585/323/3-2-2017 ΚΥΑ – ΦΕΚ 347 Β΄/8-2-2017) αποστέλλονται στο Σημείο
Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών Νομού Δωδεκανήσου. Στον φάκελο αποστολής
θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός
πρωτοκόλλου που έλαβε η αντίρρηση από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο.
Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου
δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης
της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:
α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του ν.
2308/1995, όπως ισχύει, δέκα (10) ευρώ.
β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω
σημείου α), σαράντα (40) ευρώ.
γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., ενενήντα (90) ευρώ.
δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 10.000 τ.μ., εκατόν ογδόντα (180) ευρώ.
ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. έως και 20.000 τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., επτακόσια (700) ευρώ.
ζ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια τετρακόσια (1.400)
ευρώ.
η) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες τριακόσια (3.300) ευρώ.
Ατελώς, από το Σημείο Υποστήριξης, κατατίθενται αντιρρήσεις για εκτάσεις:
α) που έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης τού περιγράμματος της
παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις
που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει.
β) που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερµηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης,
αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεµάχια) του εποικισμού και του αναδασμού, οι
οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
γ) που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη
είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του
εποικισμού και του αναδασμού, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς
χάρτες.
δ) για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του
άρθρου 14 ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
ε) κατά το τμήμα που εμπίπτει σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του
άρθρου 14 ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α ν. 2664/1998 όπως ισχύει).
στ) που υποβάλλονται από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού.
ζ) που υποβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της
παρ.1 του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Για την τεκμηρίωση της υπαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ ή β΄ και γ΄ με την αντίρρηση
υποβάλλονται, απαρέγκλιτα, από τον ενδιαφερόμενο, ως απαραίτητα συμπληρωματικά
στοιχεία, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης (περ. α΄) ή της υπηρεσίας εποικισμού
(περ. β΄ ή γ΄) αντίστοιχα. Για την περίπτωση δ΄ υποβάλλεται η τελεσίδικη πράξη. Για την
περίπτωση ε΄ υποβάλλεται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης, εκκρεμούσας πράξης ή
αντίρρησης στις επιτροπές του άρθρου 10 της διαδικασίας του άρθρου 14 του ν. 998/1979.
Δ. Σε όλη την περίοδο ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, οι
ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ΣΥΑΔΧ, εφόσον οι
αντιρρήσεις έχουν γίνει παραδεκτές στην κεντρική βάση, τις παρακάτω αιτήσεις:
 διόρθωσης –μεταβολής των στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των
γεωγραφικών συντεταγμένων. Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των
συντεταγμένων, θα πρέπει να γίνει ανάκληση της αντίρρησης και υποβολή νέας.
 υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
 γνωστοποίησης αλλαγής προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αντιρρήσεων: 19-2-2021 έως 3-6-2021.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται
κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
είναι η 23η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στους ενδιαφερόμενους από το ΣΥΑΔΧ
Δωδ/σου, στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2241043688
και 2241043690, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddd.syadx@apdaigaiou.gov.gr είτε στη
διεύθυνση, Γεωργίου Μαύρου 2, κτίριο ΔΟΥ, περιοχή Ζέφυρος, 5ος όροφος, Τ. Κ. 85132,
Ρόδος, (μόνο κατόπιν ραντεβού).
ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Γιώργος Χατζημάρκος στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ: «Ετοιμότητα – Εξωστρέφεια – Ευθύνη – Εμπιστοσύνη, ο οδικός χάρτης για την μετάβαση προς την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και την Ελλάδα της επόμενης μέρας»

  Γιώργος Χατζημάρκος στο Συνέδριο της ΕΝΠΕ: «Ετοιμότητα – Εξωστρέφεια – Ευθύνη – Εμπιστοσύνη, ο οδικός χάρτης για την μετάβαση προς την Περιφερειακή Διακυβέρνηση και

Ενημέρωση

Ερυθρός Σταυρός τμήμα Κω: Δωρεάν εκπαίδευση νέων εθελοντών του Τομέα Υγείας

  Ερυθρός Σταυρός τμήμα Κω: Δωρεάν εκπαίδευση νέων εθελοντών του Τομέα Υγείας Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κω απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους

©2020 radioproto.gr is made with by