ΔΗΡΑΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών -προγράμματα λογισμικού

 

ΔΗΡΑΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικών προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών -προγράμματα λογισμικού

Ο Δημοτικός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Κω (ΔΗ.ΡΑ.Σ ΚΩ), ενδιαφέρεται να αναθέσει την
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη
τιμή), κατά ομάδα ή για όλες τις ομάδες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δώσει προσφορά για
όλα τα είδη της κάθε ομάδας της οποίας λαμβάνει μέρος, συνολικού εκτιμωμένου
προϋπολογισμού 22.232,80€ συμπεριλαμβανομένου και διάρκεια της σύμβασης, για δυο
(2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 22/30-03-2020
τεχνική έκθεση. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω
προμήθεια, μέχρι την Δευτέρα 01/06/2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία του ΔΗ.ΡΑ.Σ.ΚΩ,
στο νέο δημοτικό στάδιο ‘‘Ανταγόρας ’’, περιοχή Άγιος Γαβριήλ .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος από την αναπληρώτρια Διευθύντρια Μαρία Πολίτου στο 6944541122 και


email: dhras.politou@gmail.com κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές δίνονται από το γραφείο του ΔΗ.ΡΑ.Σ ΚΩ στο
Νέο στάδιο Ανταγόρα περιοχή Αγ.Γαβριήλ.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να
υποβάλλουν, επί αποδείξει προσφορά. Η προσφορά υποβάλλεται σ’ έναν (1) κύριο
εξωτερικό φάκελο και τρεις (3) εσωτερικούς σφραγισμένους φακέλους όπου:


Στον εξωτερικό φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την παροχή υπηρεσίας.
 Τα στοιχεία του Αποστολέα.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεσης Προσφοράς :
Α): Κλειστό φάκελο με την ένδειξη “ Δικαιολογητικά Συμμετοχής», και θα περιέχουν.
2
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2,
προσκομίζονται τα παρακάτω επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’74):
1). Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου η οποία υποβάλλεται από τον οικονομικό
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79α του Ν.4412/2016, από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για
κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις. Οι υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
2). Πιστοποιητικά, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις σας, όσον αφορά στην
καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία :
 Φορολογική Ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον
οικονομικό φορέα,
 Ασφαλιστική Ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή
του Ελληνικού κράτους, για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, περί
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση). Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν
απασχολούν. Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού. Οι
ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού. Οι
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες
(Ι.Κ.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.
Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.
Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι
σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής τους, ή εάν δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος, θα
πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των τριών μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής τους.
 Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας: πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
3
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3). Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός
φορές δεν είναι φυσικό πρόσωπο αλλά, Νομικό Πρόσωπο, εταιρία ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, που
να δηλώνει τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, και το παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι
οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Β): Κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Τεχνική Προσφορά, περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς και ειδικότερα αυτά που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 22/30-03-2020 μελέτη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει ιδίως τα
έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, (άρθρο
94 παρ. 4 Ν.4412/16).
 Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των τεχνικών όρων της υπ΄ αριθ. 22/30-04-2020
μελέτης.
Γ): Κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Oικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό και το τιμολόγιο προσφοράς της συνημμένης τεχνικής περιγραφής. Κριτήριο
για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της κάθε ομάδας ή
και για όλες τις ομάδες μαζί. Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλει οικονομική
προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
της μελέτης Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο της προμήθειας , θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδ/κού Σταθμού Κω (ΔΗ.ΡΑ.Σ ΚΩ)
Παναγιώτης Χατζηχριστοφής
Συνημμένα ακολουθούν:
1. Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
2. Τιμολόγιο Προσφοράς
4
Τεχνικές προδιαγραφές
Η προμήθεια αυτή αφορά στην αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Περιφερειακών
Προγραμμάτων Λογισμικού, για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του ΔΗΡΑΣ Κω.
Μετά την σχετική επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου με την
καταγραφή τους αλλά και την αξιολόγηση τους προέκυψαν οι ανάγκες ως αναφέρονται
παρακάτω:
Α. Προμήθεια Νέων υπολογιστών
Α1. Υπολογιστές (Κωδικός cpv: 30213000-5)
Η προμήθεια αφορά την αγορά υπολογιστών όπως περιγράφονται παρακάτω για τις ανάγκες του
Ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Κω (ΔΗΡΑΣ ΚΩ):
Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Καθαρή Αξία
Η/Υ για προβολή στον αέρα και 24ωρη συνεχόμενη
αδιάλειπτη λειτουργεία.

Δείτε ολόκληρη τον διαγωνισμό, τις προϋποθέσεις στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://kos.gov.gr/information/pages/viewannouncement.aspx?aid=21067

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Πολιτική

Γ.Νικητιάδης στη Βουλή: Να προχωρήσει γρηγορότερα η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού στη Ρόδο

Γ.Νικητιάδης στη Βουλή: Να προχωρήσει γρηγορότερα η κατασκευή του ακτινοθεραπευτικού στη Ρόδο Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα έτσι ώστε να προχωρήσει συντόμως η

Ενημέρωση

Σοβαρό τροχαίο στον Αγ. Νεκτάριο – Οδηγός μοτοποδηλάτου προσέκρουσε σε δέντρο

Σοβαρό τροχαίο στον Αγ. Νεκτάριο – Οδηγός μοτοποδηλάτου προσέκρουσε σε δέντρο Πηγή: www.vimatisko.gr Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε ξημερώματα της Παρασκευής στον Αγιο Νεκτάριο, όταν οδηγός μοτοποδηλάτου,

©2020 radioproto.gr