Δημοτικό Συμβούλιο Κω: συνεδριάζει την Πέμπτη 10 Αυγούστου, στις 19:00

 

Δημοτικό Συμβούλιο Κω: συνεδριάζει την Πέμπτη 10 Αυγούστου, στις 19:00

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 10 Αυγούστου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, έτους 2022. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κα Τελλή Διονυσία).

2. Έγκριση πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2023 σωρευτικά, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

3. Λήψη απόφασης για την αλλαγή αφετηρίας ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

4. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ειδικότητας «Σχολικών καθαριστών», για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικών Συμβούλιων Σχολικών Επιτροπών, κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

5. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024 Δήμου Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Κασσιώτη Διονυσία).

 

 

6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τις ανάγκες πυρασφάλειας Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Κασσιώτη Διονυσία).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή τεχνικού έργου στη Ζια». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2023 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας σε παρακαμπτήριο δρόμο της κύριας οδού Ζιάς Ασκληπιείου στη θέση Χριστός ως οδού διαφυγής», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης) .

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2023 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση βατότητας δρόμου περιμετρικά του υδροταμιευτήρα στη θέση «Πλατύ», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Διανοίξεις οδών στην περιοχή του σχεδίου πόλεως στην Δημοτική Ενότητα Κω (ανασύνταξη μελέτης), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης) .

11. Εισήγηση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εργασιών για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Ηρακλειδών» (Α.Μ. 06/2020), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

12. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών παραλιακής οδού Καρδάμαινας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Α.Μ.09/2021)», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης) .

13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Έργα γεφύρωσης στην βόρεια περιμετρική οδό Σχεδίου Πόλεως Ζηπαρίου» με Α.Μ. 38/2020 (Νέο. Είναι έτοιμο. Α.Π. 18011/12-7-2023). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης για την «Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Β’: Δάπεδα – Επιστρώσεις (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

15. Έγκριση εκ νέου της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 του ΔΟΠΑΒΣ, (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. περί κατάρτισης και ψήφιση Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Απολογισμού χρήσης 2022, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Καλλούδης Ιωάννης).

17. Συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού και παραλίας περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω, ως πολυσύχναστων ή μη, ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κω, (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Τελλή Διονυσία).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

©2020 radioproto.gr