Δημοτικό Συμβούλιο Κω: Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Ιανουαρίου με 26 θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Κω: Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Ιανουαρίου με 26 θέματα

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 9 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Κω, για την πράξη με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας κέντρων κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, ΕΣΠΑ 2021-2027 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σταματία Κανταρζή).

2. Έγκριση του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω, για την πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω», με Κωδικό ΟΠΣ 6001771», στο Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, ΕΣΠΑ 2021-2027 (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σταματία Κανταρζή).

3. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας «ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Διονυσία Τελλή-Τσιμισίρη).

4. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση της απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).

5. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου Κω στη γενική συνέλευση των μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΚΩΑΝ Α.Ε.» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

6. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

7. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού (ΔΗΡΑΣ) Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (ΜΑΕΕΤΛΚ) (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Μαστιχάρι» (Α.Ν.Ε.Μ.) (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εγκαταστάσεις Καυσίμων Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΩ ΑΕ (ΕΚΟΤΑ ΚΩ Α.Ε.)» (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιοτεχνία Τυποποίησης Μελιού» (ΒΙΜΕΛ Α.Ε.) (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κω στο Διοικητικό Συμβούλιο της <<Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας –Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ιπποκράτης»>> (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

16. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

17. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

18. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

19. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

20. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

21. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων – επικινδύνων και επιβλαβών πλοίων της Λιμενικής Αρχής έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

22. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής της Λιμενικής Αρχής έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

23. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού και παραλίας περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω, ως πολυσύχναστων ή μη έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

24. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

25. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. (ΑΝ.ΔΩ.) έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

26. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) έτους 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Advertorials

Πλοίο Dolce Vita: Σαλπάρουμε για Νίσυρο για Μαρίνα Σάττι και Γλυκερία! Δείτε τα δρομολόγια και κλείστε σήμερα τα εισιτήρια σας! 

Πλοίο Dolce Vita: Σαλπάρουμε για Νίσυρο για Μαρίνα Σάττι και Γλυκερία! Δείτε τα δρομολόγια και κλείστε σήμερα τα εισιτήρια σας!  Ας ξεκινήσει και φέτος το

Ενημέρωση

Ερώτηση του Βασίλη Α. Υψηλάντη για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στα νησιά μας.

Ερώτηση του Βασίλη Α. Υψηλάντη για την αντιμετώπιση της  λειψυδρίας στα νησιά μας.  Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλης Α. Υψηλάντης κατέθεσε,

©2020 radioproto.gr