Δημοτικό Συμβούλιο Κω: Συνεδρίαση 19ης Φεβρουαρίου

Δημοτικό Συμβούλιο Κω: Συνεδρίαση 19ης Φεβρουαρίου

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεών του και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση από την ΕΤΑΔ τμήματος του ακινήτου με Α.Β.Κ. 963 Κω και το σύνολο του ακινήτου με Α.Β.Κ. 964 Κω Ν. Δωδεκανήσου (παραλία Ναυτικού Ομίλου Κω) (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

2. Ενημέρωση του Δ.Σ. για την άσκηση από τη Δημοτική Επιτροπή αίτησης ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά των με αριθμό 108159/15-12-2023 και 108153/15-12-2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/23-7-2021, Τεύχος Πρώτο), από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) που αφορά στα τέλη ταφής απορριμμάτων (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω, κ. Θεοδόσιος Νικηταράς).

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα της εταιρείας «ΔΡΟΣΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

4. Έγκριση δεύτερης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2023 σωρευτικά (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).

5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 66/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

7. Έγκριση της με αριθμό 86/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

8. Έγκριση της με αριθμό 79/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά τον ισολογισμό έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

9. Έγκριση της με αριθμό 102/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω που αφορά την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών Δήμου Κω για το έτος 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

11. Έγκριση της με αριθμό 1/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΡΑΣΚ περί ψήφισης απολογισμού της επιχείρησης οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

12. Έγκριση της με αριθμό 2/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΡΑΣΚ περί ψήφισης συνολικού απολογισμού της επιχείρησης οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

13. Έγκριση της με αριθμό 3/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΡΑΣΚ περί ψήφισης ισολογισμού της επιχείρησης οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

14. Έγκριση της με αριθμό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΡΑΣΚ περί ψήφισης προϋπολογισμού της επιχείρησης οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).

15. Ορισμός μελών στα Σχολικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα. Αικατερίνη Χατζηθωμά-Κυπραίου).

16. Λήψη απόφασης επί της γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κω για την ονοματοδοσία οδών πόλεως Κω (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Επιτροπής Ονοματοδοσίας, Δημοτική σύμβουλος, κα Σεβαστή Βλάχου).

17. Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της ξενοδοχειακής μονάδας «MARMARI PALACE», ιδιοκτησίας “ΕΛΤΕ Α.Ε.”, από την Κ.Μ. 1300 Γαιών Αντιμάχειας σε μη κτηματολογική οδό (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της επιχείρησης «Σταθμός Φορτηγών Αυτοκινήτων» από την Κ.Μ. 128 Γαιών Κω – εξοχής στη θέση «Φωκάλια – Πλατύς Ποταμός» της Δημοτικής Ενότητας Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

19. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ., στην εταιρεία «ΣΑΝΣΑΙΝ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στην περιοχή Τιγκάκι Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Λιμεναρχείο Κω: Δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων

Λιμεναρχείο Κω: Δελτίο αναγγελίας θυελλωδών ανέμων Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα μετο Έκτακτο Δελτίο Αναγγελίας Θυελλωδών Ανέμων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που ισχύει έως  αύριο Τετάρτη 24-04-2024

©2020 radioproto.gr