Δημοτικό Συμβούλιο Κω – Νέα ώρα και με τηλεδιάσκεψη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κω συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, την Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου, στις 06:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα α) στην υπ’ αριθμ. Δια/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899/2020) και β) στην υπ’ αριθμ. 426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6) «Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» αντίστοιχα, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, για το έτος 2021 Δήμου Κω. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2021 Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους Ακίνητης Περιούσιας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2021 Δήμου Κω. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό λοιπών τελών, για το έτος 2021 Δήμου Κω. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

5. Έγκριση προσχεδίου Καταστατικού της Α.Ε. Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία: «ΚΩ.ΑΝ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με έδρα τον Δήμο Κω & Ορισμός Εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση. (Εισηγητής : Δήμαρχος Κω κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

6. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

7. Έγκριση Γ’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Π/Υ εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2020. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

8. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 340/2020 Απόφασης της Ο.Ε. της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Δήμου Κω και της εταιρείας FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β. Α.Ε. (“Fraport Greece”). (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 169/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κω με θέμα: Τροποποίηση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω οικονομικού έτους 2020». (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης κα. Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

10. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης τουριστικής προβολής Δήμου Κω, για το έτος 2021. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος τουριστικής προβολής & ανάπτυξης κος Μανιάς Βασίλειος).

11. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. (Εισηγητής : Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών κος Μήτρου Εμμανουήλ.

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by