Δημοτικό Συμβούλιο Κω: επαναληπτική συνεδρίαση 16ης Αυγούστου

Δημοτικό Συμβούλιο Κω: επαναληπτική συνεδρίαση 16ης Αυγούστου

Μετά την ματαίωση των κατά την 10η Αυγούστου 2023 και 11η Αυγούστου 2023 συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα των με αριθμ. πρωτ. 20272/4-8-2023 και 20759/10-8-2023 προσκλήσεων επειδή δεν επετεύχθη η προβλεπόμενη από τον Νόμο απαρτία, σας προσκαλούμε σε νέα επαναληπτική τακτική συνεδρίαση, στις 16 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/19-7-2018, Τεύχος Πρώτο).

Γίνεται μνεία ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) το Δημοτικό Συμβούλιο αν μετά από δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που θα είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.

Συνεπώς, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν, είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, έτους 2022. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κα Τελλή Διονυσία).

2. Έγκριση πρώτης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών Δήμου Κω οικονομικού έτους 2023 και αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2023 σωρευτικά, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).

 

3. Λήψη απόφασης για την αλλαγή αφετηρίας ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

4. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ειδικότητας «Σχολικών καθαριστών», για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικών Συμβούλιων Σχολικών Επιτροπών, κ. Μήτρου Εμμανουήλ).

5. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024 Δήμου Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Κασσιώτη Γεωργία).

6. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τις ανάγκες πυρασφάλειας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καμπουράκης Σταμάτιος).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2023 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή τεχνικού έργου στη Ζια». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2023 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας σε παρακαμπτήριο δρόμο της κύριας οδού Ζιάς Ασκληπιείου στη θέση Χριστός ως οδού διαφυγής», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης) .

9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2023 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση βατότητας δρόμου περιμετρικά του υδροταμιευτήρα στη θέση «Πλατύ», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2020 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου : «Διανοίξεις οδών στην περιοχή του σχεδίου πόλεως στην Δημοτική Ενότητα Κω (ανασύνταξη μελέτης), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης) .

11. Εισήγηση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εργασιών για το έργο: «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Ηρακλειδών» (Α.Μ. 06/2020), (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

12. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών παραλιακής οδού Καρδάμαινας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (Α.Μ.09/2021)», (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).

13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Έργα γεφύρωσης στην βόρεια περιμετρική οδό Σχεδίου Πόλεως Ζηπαρίου» με Α.Μ. 38/2020 (Νέο. Είναι έτοιμο. Α.Π. 18011/12-7-2023). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης για την «Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κω Ομάδα Β’: Δάπεδα – Επιστρώσεις (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

15. Έγκριση εκ νέου της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 του ΔΟΠΑΒΣ, (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 88/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. περί κατάρτισης και ψήφιση Ισολογισμού, Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Απολογισμού χρήσης 2022, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Καλλούδης Ιωάννης).

17. Συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού και παραλίας περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω, ως πολυσύχναστων ή μη, ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κω, (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Τελλή Διονυσία).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Ισχυρή Κως: Τα σχέδια του νέου νοσοκομείου Κω

Ισχυρή Κως: Τα σχέδια του νέου νοσοκομείου Κω Σας παρουσιάζουμε τα σχέδια του νέου νοσοκομείου. Γιατί όσοι ασχολούνται με την πολιτική πρέπει να πληροφορούν τον

©2020 radioproto.gr