Δημοσιεύθηκε ο προϋπολογισμός του ΔΟΠΑΒΣ Κω για το οικονομικό έτος 2020

Δημοσιεύθηκε ο προϋπολογισμός του ΔΟΠΑΒΣ Κω για το οικονομικό έτος 2020

ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟN ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ OIKONOMIKOY ΕΤΟΥΣ 2020»

Ο προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ για το οικονομικό έτος 2020 καταρτίστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Βασίστηκε πάνω στις εκτιμήσεις της οικονομικής υπηρεσίας του ΔΟΠΑΒΣ με στοιχεία εκτέλεσης οκταμήνου, σχετικά με τα ΕΣΟΔΑ και τα ΕΞΟΔΑ στις 31/12/2019 και αποτύπωσε κατά το δυνατόν τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν μέσα στο νέο έτος.

Σύμφωνα με την αριθμό 141/2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΒΣ για το οικονομικό έτος 2020 και αναρτήθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών με συνολικό ποσό εκτίμησης εσόδων οικ. έτους 2019 3.478.753,84€ και συνολικό ποσό εκτίμησης εξόδων 2.965.593,32€.

Το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται σε 513.160,52 και το σύνολο του προϋπολογισμού 2020 ανέρχεται στο ποσό των 3.601.454,77€

Να αναφέρω αρχικά ότι στον προϋπολογισμό του 2020 στα Έσοδα, βλέπουμε:

1) Αύξηση της επιχορήγησης από το Δήμο Κω κατά 25.000,00€. Από τα 900.000,00€ που επιχορηγηθήκαμε αρχικά το 2019, το οποίο μετά από αίτημα του ΔΟΠΑΒΣ αυξήθηκε στα 1.175.000,00€, για το 2020 η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 1.200.000,00€ το οποίο κατανέμεται ως εξής:

  • 170.000,00€ στον τομέα αθλητισμού
  • 400.000,00€ στον τομέα πολιτισμού
  • 630.000,00€ στον τομέα των βρεφονηπιακών σταθμών

2) Μείωση της επιχορήγησης από την ΕΕΤΑΑ για τη δράση «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Αυτό συνέβη αφενός γιατί έγινε επανακαθορισμός των ανώτατων ορίων παιδιών που δύναται να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς και αφετέρου γιατί τα προνήπια εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και σε συνδυασμό με την αύξηση των θέσεων που διατίθενται και στους ιδιωτικούς σταθμούς, χορηγήθηκαν λιγότερα voucher για τη σχολική χρονιά.

Χορηγήθηκαν 267 voucher , έναντι 345 για τη χρονιά 2018-2019 και 380 για τη χρονιά 2017-2018.

Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ συμπεριλαμβάνει τρεις (3) τομείς, καίριους αλλά και ευαίσθητους, για την ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής:

Α) Τομέας Βρεφονηπιακών σταθμών

       Οι οκτώ (8) βρεφονηπιακοί σταθμοί φιλοξενούν περίπου 432 παιδιά.

Μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ ο ΔΟΠΑΒΣ έχει υπογράψει σύμβαση με 267 γονείς που τους έχουν χορηγηθεί voucher και έχουν εγγράψει τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς. Για την περίοδο 2019 – 2020 ο ΔΟΠΑΒΣ θα επιδοτηθεί με το ποσό των 635.000,00€. Το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί το οικονομικό έτος 2019 είναι 165.000,00€ και αφορά τους μήνες 9ο /10/ & 11ο. Ο 12ος έχει υπολογισθεί ότι θα εισπραχθεί το 2020, μαζί με τους υπόλοιπους μήνες έως και 7ο /2019 και εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 470.000,00€.

       Για τα 165 παιδιά που έχουν εγγραφεί χωρίς το ανωτέρω πρόγραμμα, τα τροφεία έχουν οριστεί με το ποσό των 60,00 € το μήνα

     Οι παιδικοί μας σταθμοί έχουν εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν λάβει άδειες λειτουργίας. Λειτουργούν σύμφωνα με τους πρότυπους κανονισμούς και παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με προσιτό κόστος ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι οικογένειες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

Β) Τομέας Αθλητισμού

     Ο Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω στηρίζει κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη και καλή λειτουργία του μαζικού και αγωνιστικού αθλητισμού στο νησί μας. Βασικό μέλημα παραμένει η ανάπτυξη και λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε όλους τους δημότες, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, η διαχείριση και εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης και τους αθλητικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού και τέλος τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.

     Γ) Τομέας Πολιτισμού

       Πλήθος ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τα αθλητικά και πολιτιστικά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ» του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω διοργανώνονται με υψηλή ποιότητα, με σεβασμό στην τέχνη, τον πολιτισμό και την παράδοση.»

     Με λίγα λόγια σήμερα καταθέτουμε τον πρώτο προϋπολογισμό μας ως νέο διοικητικό συμβούλιο στον Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. με σύνεση , υπευθυνότητα , διαφάνεια και σεβασμό στα χρήματα των δημοτών.

       Μ΄ αυτόν τον προϋπολογισμό ως τεχνοκρατικό πίνακα με λογιστική αξία συνεχίζουμε τη διαχειριστική και διοικητική λειτουργία του οργανισμού και καλύπτουμε τις υποχρεώσεις του διασφαλίζοντας τη συνέχεια , τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του.

     Ταυτόχρονα μ΄ αυτόν τον προϋπολογισμό ως πολιτικό κείμενο βάζουμε τις προτεραιότητες μας, έτσι όπως τις αποφασίσαμε μετά από συζητήσεις και επαφές με στελέχη της παράταξής μας και τις υπηρεσίες καθώς και με φορείς και συλλόγους καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και από 1η Σεπτεμβρίου που αναλάβαμε.

     Η δυνατότητα αναμόρφωσης αξιοποιήθηκε ήδη και θα αξιοποιηθεί και στο νέο έτος με στόχο να πιάσει τόπο και το τελευταίο ευρώ.

       Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε πρόσθετους πόρους και από την Περιφέρεια και από την κυβέρνηση με στόχο να αναβαθμιστούν ποιοτικά οι δράσεις και οι υποδομές μας και να γίνουμε ένας επώνυμος πολιτιστικός και αθλητικός προορισμός.

   Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

   -Σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές εγκαταστάσεις με τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και καταλληλότητας(τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Κω).

Δεσμευόμαστε για

   -Αύξηση των κονδυλίων για εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής γηπέδων.

   -Αύξηση των κονδυλίων για προμήθεια υλικών.

   -Περιστολή των δαπανών για εκδηλώσεις και θεσμοθέτηση φεστιβάλ με πανελλήνιο και διεθνή χαρακτήρα.

   -Ενίσχυση των υπαρχόντων υποδομών του οργανισμού( φιλαρμονική ορχήστρα, χορωδία, θεατρικό εργαστήρι ) και εμπλουτισμός με νέα εργαστήρια (π.χ. αγγειοπλαστικής, παραδοσιακής μουσικής, ζωγραφικής)

   -Εκσυγχρονισμό διοικητικής υποστήριξης παιδικών σταθμών με την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

   -Ενίσχυση των κωδικών για εκδόσεις βιβλίων.

-Ενίσχυση των κωδικών για επιμόρφωση προσωπικού βρεφονηπιακών σταθμών

Στοχεύουμε στη

– Διοργάνωση μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνδέονται με τον τουρισμό και την Ιπποκρατική ταυτότητα και στηρίζουν την τοπική οικονομία (όπως:

  • φεστιβάλ γαστρονομίας – τοπικών προϊόντων κάθε χρόνο
  • φεστιβάλ φιλαρμονικών κάθε δύο χρόνια
  • φεστιβάλ κινηματογράφου
  • παραδοσιακό μουσικοχορευτικό αντάμωμα
  • αθλητικά event με θέμα το ποδήλατο, τρίαθλο κτλ
  • φιλοξενία ομάδων από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό για προετοιμασία –προπονήσεις)

     Ο προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω για το οικονομικό έτος 2020, κατατίθεται ως εξής:

   
Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα Προϋπολογισμός 2019 σε ευρώ Προϋπολογισμός 2020 σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 1.641.134,88 1.693.216,00
1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για επενδύσεις ) 867.138,99 470.000,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 46.902,16 10.000
31 Εισπράξεις από δάνεια
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 116.878,25 116.878,25
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 805.200,00 798.200,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 463.651,400 513.160,52
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00 0,00
Σύνολο Πόρων 3.940.905,68 3.601.454,77
Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός 2019 σε ευρώ Προϋπολογισμός 2020 σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.833.900,00 1.660.700,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 141.850,00 121.500,00
63,64,68 Λοιπά γενικά έξοδα 293.201,00 146.600,00
65 Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00 0,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 433.982,38 376.500,00
67 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 181.623,82 269.150,00
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 916.958,25 909.078,25
Επενδύσεις 124.503,84 97.000,00
71 Αγορές 124.503,84 97.000,00
73 Έργα 0 0
74 Μελέτες 0 0
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0 0
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0 0
91 Αποθεματικό 14.886,39 20.926,52
Σύνολο εξόδων και πληρωμών 3.940.905,68 3.601.454,77

       Κατόπιν τούτων, σας παραθέτουμε τον αναλυτικό προϋπολογισμό του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. ΚΩ για το έτος 2020, ισοσκελισμένο προς ψήφιση του.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού

και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω,

Χατζηχριστοφής Παναγιώτης

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Πολιτική

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΡΟΖΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ: “ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΔΙΝΩ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.”

ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΡΟΖΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ: “ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΔΙΝΩ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.” Μητέρα δυο νέων παιδιών, εργαζόμενη πολλές ώρες είτε

Ενημέρωση

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στη Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στη Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ» σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο

©2020 radioproto.gr