Για την αποκατάσταση του σεισμόπληκτου Αγίου Νικολάου Κω , θα συζητήσουν στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας

 

Για την αποκατάσταση του σεισμόπληκτου Αγίου Νικολάου Κω , θα συζητήσουν στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 05 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες), σύμφωνα με :

– το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού τις διάδοσης του»,

– το αριθ.18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

– τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1682/τ.Β/04-05-2020),

– τις διατάξεις των άρθρων 175, 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τευχών δημοπράτησης, όρων δημοπράτησης, ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμός πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία του έργου: «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιμένα Λειψών».

2. Έγκριση των όρων του διαγωνισμού, του ορισμού της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και του ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή), για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση σεισμόπληκτου Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου νήσου Κω».

3. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησής αυτού και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο νοσοκομείου Καρπάθου».

4. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικών – Οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την “ Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου” για 2 έτη.

5. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στο Δ.Δ. Βόθωνα και εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ν. Θήρας».

6. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Προσωρινά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη θέση ‘’Δεκατέσσερις Μάρτυρες’’ της Ε.Ο. Αδάμαντα – Αγ. Ιωάννης ν. Μήλου».

7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αποκατάσταση Τοίχου Αντιστήριξης στην θέση άγιος Σπυρίδωνας, νήσου Κέας».

8. Έγκριση πρακτικού σταδίου (δικαιολογητικών – τεχνικών & οικονομικών προσφορών) για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση του Canto Human Voice Festival».

9. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς Μαθητών ν. Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2020-2021 σε προσωρινούς μειοδότες.

10. Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύναψη επιμέρους συμβάσεων για την ανάθεση της υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών (ΔΣΑ για Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Κυκλάδων).

11. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο-ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Στεγάνωση οροφής εκκλησιάς του Χριστού στην Πόθια Καλύμνου».

12. Έγκριση 2ου πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου) στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «Υποβοήθηση υπηρεσίας στην καταγραφή θέσεων με προβλήματα πλημμυρών της νήσου Ρόδου και στην σύνταξη φακέλων δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας του Αρχαγγέλου και της Ιαλυσού».

13. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο-ανάδειξη οριστικού μειοδότη) του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός του κόμβου φωτεινής σηματοδότησης Κ24-Φανερωμένη».

14. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο-κατακύρωση) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 87449 του έργου: «Επισκευές στο κτίριο στέγασης υπηρεσιών της ΠΝΑΙ στο Ζέφυρο».

15. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατεπείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών στο οδικό δίκτυο νήσου Ρόδου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ. στις Δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Καμείρου και Ατταβύρου Δήμου Ρόδου».

16. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων νήσου Νισύρου».

17. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Αδειοδότησης Υδατοδρομίων Π.Ν.ΑΙ».

18. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου από συμβολή επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας προς Κοσκινού έως κόμβο εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου περιοχή Euromedica».

19. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπάθου».

20. Έγκριση χορήγησης 3ης προθεσμίας παράτασης των εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή προβλήτας στη Νήσο Στρογγύλη».

21. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης – Διαπλάτυνσης Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδου».

22. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας».

23. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας γεφυρών Αγίου Σώστη, Βουρβουριάς, Χαλκείου και στατική μελέτη επέκτασης γέφυρας Βουρβουριάς ν. Νάξου».

24. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας και στατική μελέτη επέκτασης γέφυρας Εγγαρών ν. Νάξου».

25. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων».

26. Έγκριση 1ου πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2020)».

27. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου: «Επισκευή Γυμνασίου – Λυκείου νήσου Σερίφου».

28. Έγκριση αποδοχής δωρεάς εργασιών εντός του καταλύματος της Γαλλίας στον οδό Ιπποτών στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

29. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) Δήμου Σίφνου».

30. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Μήλου (2019)».

31.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (2018)».

32. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2018)».

33. Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν. Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

34. Έγκριση ορισμού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (Ε.Π.Π.) της σύμβασης: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Κω με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».

35. Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσίας της «Συντήρησης ανελκυστήρα σε κτίριο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

36. Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια νοτιου αιγαιου (ν. Δωδ/σου).

37. Έγκριση αύξησης συμβατικού ποσού προμήθειας Η/Υ Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, λόγω έκτακτης ανάγκης.

38. Έγκριση πρώτης τμηματικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου στην θέση του ποταμού Μάκαρη», που αφορά την κατασκευή της παράκαμψης βαρέας κυκλοφορίας.

39. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) του διαγωνισμού για την: «Προβολή Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

40. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης υπ’ αριθμόν 2080/22020 (ως προς τον χρόνο ισχύος της σύμβασης) με τον ανάδοχο ΕΝΩΣΗ «DOTSOFT- ΕΞΕΛΙΞΙΣ» για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής πλατφόρμας» της πράξης ΝΑΥΣ.

41. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Π/Υ Α΄ Τριμήνου 2020, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

42. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

43. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

44. Δικαστικές υποθέσεις Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

45. Δικαστικές υποθέσεις Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

46. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων – Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

47. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

48. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

49. Επικύρωση πρακτικών 12ης/28-05-2020, 13ης/16-06-2020, 15ης/07-07-2020 συνεδρίασης, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης (εφαρμογή zoom). Με την ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης θα επισυναφθεί και έγγραφο οδηγιών σχετικά με την ανωτέρω εφαρμογή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Share This Post

Περισσότερα για εξερεύνηση

Ενημέρωση

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω

Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω Συνεχίζεται καθημερινά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διενέργειας test Covid_19 από την Κ.Ομ.Υ. Κω, από

Πολιτική

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας

Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει τον επανασχεδιασμό της νησιωτικής οικονομίας Στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Forum του INSULEUR που διοργανώθηκε από το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε. (INSULEUR) και

©2020 radioproto.gr