Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου : Επιστολή προς τον Υπουργό κ. Πλακιωτάκη για το άνοιγμα του Θαλάσσιου Τουρισμού

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Κύριε Υπουργέ,

Ευρισκόμενοι στις παραμονές έναρξης της νέας τουριστικής περιόδου 2021, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για μια σειρά ζητημάτων, που εφόσον διευθετηθούν, θα δώσουν τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της προσπάθειας επιβίωσης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας – και ειδικότερα στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού – στη δεύτερη χρονιά κατά την οποίαν καλούμαστε να λειτουργήσουμε εν μέσω συνεχιζόμενης πανδημίας.

Η πολύτιμη εμπειρία που αποκομίσαμε από την διαχείριση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης το 2020, με τα θετικά μέτρα και ενέργειες της Κυβέρνησης, μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι φέτος θα καταφέρουμε να καλύψουμε ένα μέρος από το χαμένο έδαφος. Όμως αυτό μπορεί να επιτευχθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα διευθετηθούν ορισμένα ζητήματα που ανακόπτουν τη δυναμική που μπορούμε να αναπτύξουμε.

Τα προβλήματα που βιώνει ο κλάδος είναι πολλά και απαιτούνται άμεσα μέτρα για τη στήριξή του, για να μπορέσει να επιβιώσει στο πλαίσιο της διαμορφωθείσας κατάστασης από την πανδημία COVID-19. Αυτά σας παραθέτουμε στην παρούσα επιστολή μας.

Η Ένωσή μας (που έχει ιδρυθεί το 1970) και στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 50 επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και ναυτικών πρακτόρων, που είναι διεσπαρμένοι σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, και το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο (που συγκροτήθηκε μετά τις τελευταίες εκλογές τον Ιούνιο 2020) έχει επανειλημμένα προβληματιστεί με τις επιπτώσεις της πανδημίας κυρίως στην τουριστική δραστηριότητα αλλά και γενικότερα στην Ελληνική οικονομία, και ιδίως με τις επιπτώσεις στα νησιά που εξαρτώνται κατά το μέγιστο της οικονομικής τους επιβίωσης από τον τουρισμό.

Στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν συγκεκριμένες συμπληρώσεις στα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ειδικότερα, αιτούμεθα την υποστήριξή σας και τις ενέργειές σας, στα εξής Θέματα, που αναλύουμε κατωτέρω:

· ΘΕΜΑ 1 – Χρονοδιάγραμμα ανοίγματος και τροποποίηση υπό προϋποθέσεις περιορισμού απόπλου / κατάπλου πλοίων και σκαφών για ειδικές περιπτώσεις

· ΘΕΜΑ 2 – Μέτρα ενίσχυσης κλάδου υπηρεσιών τουριστικών και ναυτιλιακών πρακτόρων

· ΘΕΜΑ 3 – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων ανοίγματος τουρισμού

· ΘΕΜΑ 4 – Αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

· ΘΕΜΑ 5 – Άμεσο άνοιγμα των Πυλών Εισόδου νησιωτικών περιοχών

Ακολουθεί η ανάλυση των ανωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑ 1 – Χρονοδιάγραμμα ανοίγματος τροποποίηση υπό προϋποθέσεις περιορισμού απόπλου / κατάπλου πλοίων και σκαφών για ειδικές περιπτώσεις

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργείου Τουρισμού επιδιώκετε το άνοιγμα του Τουρισμού στη χώρα στις 14 Μαΐου. Είναι αναγκαίο να ληφθεί μέριμνα και να ενημερωθεί ο κλάδος του Yachting σχετικά με το άνοιγμα και πως θα εφαρμοστεί.

Έως τότε ζητάμε την:

Εφαρμογή για όσο διαρκεί το Lockdown και δεν υπάρχει απελευθέρωση του Yachting & της Κρουαζιέρας, αιτούμεθα την τροποποίηση της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466 ΦΕΚ 896 Β’ | 6.3.2021, ως ακολούθως:

Ως προς το άρθρο 3 “Προσωρινός περιορισμός του κατάπλου πλοίων από το εξωτερικό και των θαλάσσιων συνδέσεων με συγκεκριμένες περιοχές”, ζητάμε την τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος (2) και των περιπτώσεων αυτού, ειδικότερα:

Τροποποίηση Νο 1 – Περίπτωση (α)

Ισχύει : (α) Σε λιμάνια και μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον δε πρόκειται για κρουαζιερόπλοια και στους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας.

Ζητάμε την τροποποίηση ως ακολούθως :

(α) Σε λιμάνια και οργανωμένες μαρίνες της Ελλάδας, εφόσον δεν πρόκειται για κρουαζιερόπλοια και στους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας.

Τροποποίηση Νο 21 – Περίπτωση (β)

Ισχύει : (β) Σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον δε πρόκειται για κρουαζιερόπλοια, και για τους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας.

Ζητάμε την τροποποίηση ως ακολούθως :

(β) Σε ναυπηγεία και Κέντρα Επισκευής και Διαχείμασης Σκαφών Αναψυχής σε όλη την Ελλάδα , που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου.

Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της Ελλάδας, εφόσον δε πρόκειται για κρουαζιερόπλοια, και για τους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας.

ΘΕΜΑ 2 – Μέτρα ενίσχυσης κλάδου υπηρεσιών τουριστικών και ναυτιλιακών πρακτόρων

Για την ενίσχυση του Κλάδου των Υπηρεσιών Ναυτιλιακών Πρακτόρων

Κατόπιν την θέσεως σε εφαρμογή του Νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4676 (ΦΕΚ Α’ 67/19-03-2020) και ειδικά με το άρθρο (69) αλλά και την κατάργηση του ΔΕΚΠΑ με το άρθρο (68) του ιδίου νόμου: Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι Πλοίαρχοι ή Κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου σε κάθε Λιμενική Αρχή προσέγγισης. Οι ως άνω εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή κάθε φορά, στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα στον οποίο καταπλέουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου λιμένα απόπλου για το εξωτερικό. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. και στα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, τα οποία υποχρεούνται σε λήψη άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα.».

Έχει πληγεί ο κλάδος μας καθώς τα σκάφη πλέον δεν μας έχουν ανάγκη αλλά έχει πληγεί περισσότερο το Ελληνικό Δημόσιο αφού τα περισσότερα σκάφη δεν προβαίνουν σε καμία διαδικασία ακόμα και αν προέρχονται από το εξωτερικό. Κατά συνέπεια, έχουν μειωθεί τα έσοδα από το ΤΕΠΑΙ, αλλά έχει αυξηθεί πολύ η παραβατικότητα όσο αφορά τις παράνομες ναυλώσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο και την μείωση των εσόδων των Ελληνικών Σκαφών Αναψυχής.

Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που τα σκάφη αυτά αναχωρούν από Λιμένες της Τουρκίας και πάνε απευθείας σε αγκυροβόλια χωρίς καν να προσεγγίζουν πρώτα πύλες εισόδου και το ίδιο γίνεται κατά την έξοδο.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε :

Έκδοση άμεσα Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την Τροποποίηση του Άρθρου 9 του ΠΔ 229 / 1995 – ΦΕΚ 130 Α από 20.6.1995 να προβλέπεται η Υποχρέωση Πρακτόρευσης όλων των ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτου σημαίας τουλάχιστον κατά την Είσοδο και Έξοδο από τη Χώρα.

Και ως επαγγελματικό να νοείται κάθε σκάφος το οποίο φέρει αντίστοιχα πιστοποιητικά άσχετα αν έχει ή δεν έχει καταχωρηθεί στο “e-μητρώο” πλοίων του Ν. 4256/14 ως ισχύει .

ΘΕΜΑ 3 – Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μέτρων ανοίγματος τουρισμού

Άνοιγμα του Τουρισμού στις 14/5/2021 – Δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού

Ζητάμε να ληφθεί μέριμνα και να έχουμε για ενημέρωση του κλάδου ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σχετικό με το άνοιγμα και πως αυτό μεταφράζεται και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του Yachting και της Κρουαζιέρας, με συγκεκριμένα δεδομένα και χρονοδιαγράμματα, σε συνάρτηση με τις ενδεχόμενες δραστηριότητες που θα απελευθερώνονται.

ΘΕΜΑ 4 – Αναμόρφωση διατάξεων του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

Στα πλαίσια της υπό εξέλιξη αναμόρφωσης του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (μετά από 63 Χρόνια), υποβάλλουμε το αίτημα, παράλληλα με την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, να συσταθεί Ειδική Επιτροπή του Κλάδου Επαγγελματικού Τουριστικού Σκάφους – Yachting, με συμμετοχή από όλα τα μέλη του Κλάδου του Yachting, η οποία θα εισηγείται στον Υπουργό θέματα που αφορούν τον Κλάδο και τυγχάνουν ανάγκης άμεσης νομοθετικής ρύθμισης .

Πρώτο θέμα εισήγηση και αποδοχή από τον Υπουργό Ναυτιλίας και τα Συναρμόδια Υπουργεία “ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ” της τροποποίησης του Άρθρου 122 του Ν.4072/ 12 Πλήρης Απελευθέρωση Περιηγητικών Πλόων

ΆΡΘΡΟ 1 – Προς Τροποποίηση: η παράγραφος 1

Ισχύει: 1. Το δικαίωμα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 3 περίπτωση β’ του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, με την προϋπόθεση ότι τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο

λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο λιμένας αφετηρίας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες. Επίσης, το δικαίωμα αυτό παρέχεται και σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, που διαθέτουν μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 49 επιβατών.

Η Επιτροπή ζητούμε να υποβάλει, με γνωμοδότηση, προς τον Υπουργό και τα συναρμόδια Υπουργεία (κυρίως την ΑΑΔΕ) την ακόλουθη τροποποίηση:

Ζητάμε: 1. Το δικαίωμα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 3 περίπτωση β’ του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, με την προϋπόθεση ότι τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, μεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιμένα και ελληνικών ή και ξένων λιμένων, με αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιμένας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες. Επίσης, το δικαίωμα αυτό να παρέχεται και σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτου σημαίας .

ΘΕΜΑ 5 – Άμεσο άνοιγμα των Πυλών Εισόδου νησιωτικών περιοχών

Άμεσο άνοιγμα των Πυλών Εισόδου – Καλύμνου και Λέρου και γενικότερα επανενεργοποίηση λειτουργίας στις Θαλάσσιες Πύλες Εισόδου στα μικρά νησιά

Όπως γνωρίζετε, για τα πολύ μικρά νησιά της Δωδεκανήσου τον ρόλο του «αεροδρομίου» διενεργούν τα λιμάνια τους. Μικρά νησιά όπως η Κάλυμνος, η Λέρος και η Πάτμος, τα τελευταία 5 χρόνια, μετά από πολλές προσπάθειες των τοπικών φορέων, έχουν διαμορφώσει το δικό τους τουριστικό προϊόν και χαρακτήρα, εκμεταλλευόμενα την λειτουργία των εποχιακών Πυλών Εισόδου.

Έτσι έχει δημιουργηθεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα γύρω από το Yachting με επιχειρηματίες να επενδύουν σε Μαρίνες, Εστιατόρια, Καταστήματα με Ναυτιλιακά είδη , Σουβενίρ κτλ.. Δυστυχώς το 2020 οι θαλάσσιες Πύλες Εισόδου ήταν κλειστές με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή όλες οι παραπάνω επιχειρήσεις είναι σε οριακό σημείο με ανυπολόγιστες ζημιές.

Οι επισκέπτες είναι κυρίως θαλαμηγά σκάφη ιστιοπλοϊκά ,ταχύπλοα και παραδοσιακά τα οποία κάνουν είσοδο από Τουρκία, ιδιωτικά και επαγγελματικά, Ευρωπαϊκά και τρίτων χωρών (Τουρκίας, Αμερικής, Αυστραλίας, κλπ.), με οικογένειες και φίλους που σπάνια ξεπερνούν τα 12 άτομα σε κάθε σκάφος. Διαμένουν στα σκάφη τους και κάνουν αποκλειστική χρήση οι ίδιοι και το πλήρωμα τους, είναι αυτόνομα και ελλιμενίζονται σε κόλπους και λιμάνια χωρίς αεροπορικές μετακινήσεις και συνωστισμό, και άρα δεν δημιουργούν συνθήκες συγχρωτισμού και συνεπακόλουθου υγειονομικού ρίσκου.

Η άμεση επαναλειτουργία των πυλών στα Δωδεκάνησα (Ρόδο, Σύμη, Κώ, Κάλυμνο, Λέρο και Πάτμο), και η κυκλοφορία των σκαφών με υγειονομικούς κανόνες, με κάποια πρωτόκολλα – Τεστ 72 ωρών, ή Green Pass για όσους έχουν κάνει εμβόλια, θα είναι ο ασφαλέστερος τρόπος διακοπών στην αβεβαιότητα που επικρατεί με τεράστια άμεσα οικονομικά οφέλη για τα νησιά μας και την χώρα μας.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι σαφές ότι ο τουρισμός είναι ο τομέας της οικονομίας που έχει πληγεί περισσότερο, και που θα συνεχίσει να πλήττεται για άγνωστο χρονικό διάστημα από την πανδημία.

Ταυτόχρονα όμως, ο τουρισμός είναι εκείνος που, εφόσον στηριχθεί, είναι αυτός που μπορεί να δώσει ελπίδα για το μέλλον. Είναι επίσης σαφές πως και τη φετινή χρονιά στόχος μας είναι να επιβιώσουμε εμείς και οι εργαζόμενοί μας, προτάσσοντας τη δημόσια υγεία, καθώς και να διαφυλάξουμε, την εικόνα της χώρας μας ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό.

Ο θαλάσσιος τουρισμός έχει πολλά να δώσει, με τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίςεις που θα του δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξει τη δυναμική του.

Αναγνωρίζοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης μας Ελληνικής Κυβέρνησης, ευελπιστούμε ότι τα ως άνω ζητήματα που σας παραθέτουμε, και που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως επιχειρηματίες του Τουρισμού και μέλη της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου, θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν.

Προσβλέπουμε στην ανταπόκρισή σας για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τη συνεργασία όλων μας, μπορούμε να κερδίσουμε και το στοίχημα του 2021 και να βάλουμε στέρεες βάσεις για τα επόμενα χρόνια.

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Μιχαλάκης Αναστάσιος Χατζηλιαμής

Κατηγορίες: Ενημέρωση

©2020 radioproto.gr is made with by